دی کلرودیفنیل-تری کلرواتان

دی کلرودیفنیل-تری کلرواتان

4 فروردین1400
دی کلرودیفنیل-تری کلرواتان

دی کلرودیفنیل - تری کلرواتان بعنوان اولین حشره کشهای مصنوعی مدرن دردهه 1940ساخته شددرابتدابا تاثیربسیارزیادی برای مقابله با مالاریا و تیفوس و سایربیماریهای انسانی داشت وهمچنین برای کنترل حشرات درمحصولات زراعی ودامی موسسات و خانه ها وباغها موثربود موفقیت سریع DDT بعنوان یک سموم دفع آفات و استفاده گسترده درایالات متحده و سایر کشورها منجربه توسعه مقاومت بسیاری ازگونه های آفت حشرات شد

اورانیوم
اورانیوم یک فلز خاکستری نقره ای ازسری اکتنیدهای جدول تناوبی است یک اتم اورانیوم دارای 92پروتون 92الکترون است که ازاین تعداد 6الکترون ظرفیت است
اورانیوم رادیواکتیوضعیف است زیراتمام ایزوتوپهای اورانیوم ناپایدارهستندنیمه عمرایزوتوپهای طبیعی آن بینن 4/5 میلیاردسال است رایج ترین ایزوتوپهای اورانیوم طبیعی عبارتنداز:اورانیوم 238واورانیوم 235 که دارای 143نوترون می باشد اورانیوم بیشترین وزن اتمی عناصراولیه رادارد چگالی اورانیوم درحدود 70% بیشتراز سرب . کمی کمترازطلا یا تنگستن می باشد

نظرات
ارسال نظر