قرص دی پی دی

قرص دی پی دی

26 بهمن1400
قرص دی پی دی

قرص دی پی دی وان
قرص دی پی دی تری
قرص دی پی دی فور
استفاده و کاربرد قرص دی پی دی در آب آشامیدنی و آب استخری می باشد از آنجاکه اندازه و تست پارامترهای مربوطه در هردونوع آب دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد در ابتدا به چگونگی و نحوه استفاده از قرص های دی پی دی و انواع مختلف آن در آب استخری می پردازیم
برای ضدعفونی کردن آب استخرها از دوروش کلرزنی و تصفیه آب با دستگاه ازن ژنراتورمی باشد که درروش اولی باید مقادیر مختلف و انواع مختلف کلرو سایر پارامترهارا با استفاده ازقرص دی پی دی وان و قرص دی پی دی تری اندازه گیری نمود و درروش ازن باید مقدارازن رابااستفاده ازقرص دی پی دی فور اندازه گیری نمود
دراستخرها هنگامی که نیروی مربوطه عمل کلرزنی را انجام میدهد باید از مقادیر صحیح پارامترهای آن در آب اطلاعات لازم راداشته باشد که این اطلاعات یا ازطریق کیت های کلرسنج و یا از دستگاه کلرسنج پرتابل که بصورت دیجیتال می باشند بدست می آید
پایین بودن و بالا بودن مقدارکلرو پی اچ درآب دارای عوارض خاصی می باشدکه هم برای شخص شناگرو هم برای استخردارای تبعات می باشد
استفاده از کیتهای کلرسنج قطره ای و محلولهای دی پی دی منسوخ شده و نتایج آزمایش وتست باآنها دارای اعتبارخاصی نمی باشدولی در عوض استفاده از قرص دی پی دی و کیت های کلرسنج قرصی دارای دقت بسیار بالایی در حدppm می باشند
استفاده از کلر پودری و یا کلرقرصی بعنوان یک ضدعفونی کننده بسیار قوی دراستخرها مورد استفاده قرار میگیردد که باعث تشکیل هیپوکلردر آب استخر می شودکه باعث بوجودآمدن کلرآزاد در آب میشود که اندازه گیری کلرآزاد یکی از فاکتورهای بسیار مهم در آب می باشد

نظرات
ارسال نظر