آسپیرین

آسپیرین

5 اسفند1400
آسپیرین

آسپیرین

آسپیرین نام تجاری اسیداستیل سالسیلیک می باشدکه بصورت قرصهای سفیدرنگ و یا بلورهای سوزنی شکل ویا بصورت پودرهای بلورین موجودمی باشدآسپیرین یک مسکن موقتی و آنی خوبی می باشدکه تداوم روند افزایش تولیدوفروش آن درطول 20سال گذشته قابل توجه بوده است و بخاطرفوائدش از سایر مسکن ها بطوردراماتیک پیشی گرفته است
خصوصیات آسپیرین شامل مواردزیرمی باشد:
دارای وزن مولکولی 180می باشد
نقطه ذوب آن مابین 135تا 137درجه سانتیگرادمی باشد
دارای نقطه جوش 140درجه سانتیگراد می باشدکه دراین درجه تجزیه نیزمیگردد
دارای بلورهای سوزنی شکل می باشد
آسپیرین درآب به مقدارکم ودرالکل به مقدارزیادمحلول می باشد
کاربردومواردمصرف :
درداروهای برطرف کننده سردرد مورداستفاده قرارمیگیردد
درتولیدقرص APC مصرف میشود
مراحل تولید آسپیرین:

آسپیرین ازترکیب اسیدسالیسیلیک وانیدریداستیک تولیدمی شودمراحل تولیدشامل:
1-شارژکردن راکتور
2-استیلاسیون
3-آماده کردن محلول آبکی
4-فیلترکردن
5-بلوری کردن
6-سانتریفیوژکردن
7-شستن بلورهای بدست آمده
8-خشک کردن
9-بسته بندی
درابتدااسیدسالیسیلیک و انیدرید استیک رابه مقدارلازم درداخل راکتورمی ریزندجنس راکتورازفولادضدزنگ می باشدکه دارای پوشش بخاربوده و پیش بینی می شودکه با آب خنک شوددرداخل این راکتوردستگاه همزن نصب شده است سپس جهت استیلاسیون حرارت راتا90درجه سانتیگرادبالامی برندوبه مدتت 2تا3ساعت دردرجه حرارت زیر90درجه سانتیگرادنگه داری میکنندپس ازاینکه واکنش بطورکانل انجام گرفت100لیترآب جهت ایجادیک محلول آبکی به راکتوراضافه میکنندسپس توسط فیلترخلاء صاف شده و هرگونه موادجامدزائدجدامیگردد
ماده حاصل ازفیلترراجهت بلوری شدن ازطریق خنک کردن به ظرف تبلورهدایت میکنندجهت دریافت راندمان بهترازجریان دورانی آب خنک وسرداستفاده میگردد
موادحاصل ازتبلوررابه سانتریفیوژ ارسال کرده بطوری که درآنجابلورهای اسیداستیل سالیسیلیک جدابگردند
بلورهارابرای شستشوبهتربابنزن شستشوداده وبلورهای آسپیرین کاملا شسته شده ومحلول شستشوی حاصل ازفیلترکردن دوباره به مخزن شستشو هدایت می شود
بلورهای خالص آسپیرین که این چنین بدست آمده انددرخشک کن های سینی خشک می شوند سپس بلورهای آسپیرین خشک شده درجعبه های پلی اتیلن مخصوص بسته بندی می شوندوجهت فروش به بازارعرضه میگردد
لیست تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز:
1-راکتور
2-پمپ خلاء
3-فیلترها
4-ظرف تبلوریا وان تبلور
5-سانتریفیوژ
6-مخازن شستشو
7-سینی خشک کن
8-بویلر
9-مخازن نگهداری وذخیره سازی
10-مخازن واسطه ای
11-دستگاه حنک کننده
12-دستگاه نقاله
13-پمپ ها لوله کشی ها و ملزومات
14-تاسیسات و وسیله حمل و نقل

روش تولیدآسپیرین
تولیدآسپیرین صنعتی
آسپیرین آزمایشگاهی

نظرات

مقالات سایت شما بسیارجالب و جذاب بودند ممنون

ارسال نظر