سدیم آلژینات

سدیم آلژینات

6 اسفند1400
سدیم آلژینات

روش تولیدسدیم آلژینات

آلژینات سدیم

آلژینات سدیم معمولا تحت واژه آلژین خوانده می شود وبصورت پودرسفید وگاهی اوقات بصورت خمیربه بازارعرضه میگردداین ماده بطورگسترده به عنوان عامل امولسیون کننده و معلق کننده درساخت رنگهای امولسیونی مصرف می شود

خصوصیات و مشخصات آلژین:

آلژینات سدیم یک کربوهیدرات با فرمول شیمیایی ( C6H6O7Na)می باشد که بصورت پودرخامه ای رنگ می باشد این ماده به آسانی درآب حل می شودوتولید یک محلول غلیظ کلئوییدی می نمایداین ماده خاصیت تعلیق کنندگی وامولسیون کنندگی رادارا می باشد
آلژینات سدیم غیرسمی ودرحلالهای آلی نامحلول است

کاربرد ومواردمصرف آلژینات سدیم:

آلژیناتت سدیم بطوروسیع و گسترده بعنوان عامل تعلیق کننده و عانل امولسیون کننده درساخت رنگهای امولسیونی کاربرددارد
آلژینات سدیم یک ماده مفیدجهت اصلاح و بهبودآب بویلروبرای جلوگیری ازایجادقشرمی باشد
این ماده بسیارزیادجهت ثبات وپایداری درتهیه بستنی بکاربرده می شود
آلژینات سدیم درتهیه داروهای گوناگون و بعنوان یک جزء اصلی درساخت قرصها بکارمی رود
آلژینات سدیم بعنوان موادنشانه گذاری دردندانسازی نیزکاربرددارد
آلژینات سدیم خصوصا در صنعت چاپ منسوجات نیزدارای کاربرد می باشد

روش تولیدآلژینات سدیم:

آلژینات سدیم ازجلبک دریایی Seaweed یا گیاه دریایی Kelps تهیه می شود
روش و مراحل ساخت و تولید آلژینات سدیم شامل
1-ترکیب جلبک دریایی یا گیاه دریایی با اسید
2-واکنش با کربنات سدیم
3-فیلترکردن
4-ترکیب با کلرورسدیم
5-شستشو
6-سفیدکردن
7-خشک کردن
گیاه دریایی تازه رادرکجاورت اسیدرقیق خیس می کنندتا نمک موجوددرجلبکها کاهش وازبین بروداین عمل ممکن است تا چندین ساعت و حتی تا یک روز بطول انجامدسپس گیاه دریایی رابه اندازه های مناسب و کوچک خردوریزکرده وآنراباکربنات سدیم 50-40 پوندبرتن گیاه دریایی برای مدت 24ساعت بطورکامل نرم و حل می کنندخمیرراباآسیاب چکشی آسیاب می کنندتاذراتی باقطردرحدود30میکرون تولید شود ذرات تولیدشده رابا 6برابرحجمی آب عاری ازهرگونه سختی رقیق می کنندتا عمل فیلتراسیون راحتتروسریعترگرددمایع بدست آمده ازعمل فیلتراسیون رابه آهستگی به محلول ده درصد کلرورسدیم درحال همزدن پیوسته اضافه می کنندسپس محلول رابا هیپوکلریتت سدیم سفیدمی کنندو متعاقب آن آلژینات سفیدشده را خشک و بسته بندی می نمایند

تجهیزات و ماشین آلات تولید آلژینات سدیم

1-مخزن مخصوص خیساندن
2-خمیرسازجهت حل و نرم کردن
3-کمپرسور
4-فیلترپرس
5-مخزن که دارای همزن باشد
6-تبخیرسازها
7- ملزومات متفرقه و فرعی

روش توبید صنعتی آلژینات سدیم
آلژینات سدیم چیست؟
کاربردآلژینات سدیم؟
خصوصیات آلژینات سدیم
قیمت آلژینات سدیم
فروش آلژینات سدیم
آلژینات سدیم آزمایشگاهی
آلژینات سدیم خرید
انواع آلژینات سدیم
روش تولیدآلژینات سدیم درایران
سدیم آلژینات مرک آلمان
سدیم آلژینات سیگما
واردکننده آلژینات سدیم


 

نظرات
ارسال نظر