آمونیاک مایع

آمونیاک مایع

7 اسفند1400
آمونیاک مایع

روش تولیدصنعتی آمونیاک مایع

آمونیاک به دوصورت دربازارعرضه می شودیکی بصورت آمونیاک بی آب ودیگری بصورت آمونیاک مایع که آمونیاک مایع دردرصدهای مختلف وجوددارداما معمولی ترین نوع آمونیاک مایع 25درصدمی باشد

خصوصیات آمونیاک مایع:

آمونیاک مایع محلولی از آمونیاک درآب خالص است که با غلظتهای مشخص بدست می آیددرطول مدتی که آمونیاک درآب حل می شوددمای محلول درنوسان است که بایدازبین برودنقطه جوش آمونیاک 33/35 درجه سانتیگراد نقطه انجماد آن 77/7 درجه سانتیگرادودرجه جرارت بحرانی آن برابر133 درجه سانتیگرادو فشاربحرانی آن 1675پوندبراینچ مربع و گرمای ویژه آن درفشار1اتمسفرودرصفردرجه سانتیگرادبرابر0/5009 می باشد
حلالیت آمونیاک درآب براساس درصدوزنی
در0 درجه سانتیگراد برابر 42/8 درصد
در20درجه سانتیگراد برابر 33/1درصد
در 40درجه سانتیگراد برابر23/4 درصد
در 60درجه سانتیگراد برابر 14/1 درصد

کاربرد ومواردمصرف آمونیاک مایع:

1-این ماده درتولیدمواداسیدی و قلیایی کاربرددارد
2-محلول ضعیف آمونیاک به عنوان یک عامل پاک کننده دربیمارستانها و صنایع استفاده می شود
3-این ماده درتولیدموادمنفجره نظیرT.N.T نیزکاربرددارد
4- بیشترین مصرف آمونیاک درتولیدکودهای شیمیایی می باشد
5-درصنایع غذایی و نوشابه سازی این ماده بعنوان منبع اصلی تامین کننده نیتروژن درمراحل تخمیرمی باشد
6-درصنایع چرم سازی
7-صنایع متالوژی
8-درتصفیه نفت خام
9- درصنایع داروسازی
10- درصنایع کاغذسازی
11-درصنایع نساجی
12-درانجمادمواد و سردسازی
13-درصنایع لاستیک سازی و ...

بررسی جایگاه صنعتی آمونیاک مایع

آمونیاک درحقیقت یکی از موادخام اولیه اساسی و اصلی می باشداین ماده تقریبا وجه مشترک تمامی موادمنفجره نظامی به حساب می آیدودرتولیدسوداش و اسیدنیتریک و نایلون و پلاستیکها و لاکها و رنگهای نساجی و لاستیک و سایرمحصولات کاربرددارد
با این توضیحات واضح است که جایگاه صنعتی خوبی جهت شروع بکارواحدهای جدید تولیدآمونیاک وجوددارد

روش تولیدآمونیاک مایع


تهیه آمونیاک ازنیتروژن وگازهیدروژن وسپس تولیدآموناک مایع
روش دوم
مراحل سنتزآمونیاک شامل تولیدمخلوط نیتروژن وهیدروژن با نسبتهای 3قسمت هیدروژن به یک قسمت نیتروژن وتخلیص مخلوط حاصل وسنتزآمونیاک تحت فشاردرحضورکاتالیزورمناسب می باشد
اولین ماده ای که دراثرعبوربخارازروی زغال کک بدست می آیدگازآب می باشدنیتروژن موردنیازسنتزآمونیاک معمولا بوسیله اضافه کردن مقدارکافی موردنیازازمحصول باقیمانده ازاحتراق کامل گاز(یعنی زمانی که ازسوخت فقط هیدروژن و ازهوافقط نیتروژن می ماند)تامین می شود
گازآب بعدابا بخارمخلوط می شودوازمیان کاتالیزورموجوددرمبدل عبورمی کندکه درنتیجه COبه CO2 تبدیل می شودوتحت فشار25اتمسفرمتراکم می گرددجهت جداکردنCO2 آنراازتخلیص کننده CO2عبورمی دهند سپس گازحاصله تحت فشار200اتمسفرمتراکم میگرددوجهت جداکردن گازCO تبدیل نشده آنراازمیان محلول مس آمونیاکی عبورمی دهند
گازهای حاصله شامل سه قسمت نیتروژن ویک قسمت هیدروژن است که ازکاتالیزورموجوددرمبدل تحتت فشاربالا عبورمی کنند
آمونیاکی که به این طریق بدست می آیدبوسیله پاشش آب جذب می شود
میزان استحکام آن بوسیله اضافه کردن آب بیشتریا سیرکولاسیون مجدد آن ازبین جاذب تنظیم می گردد

لیست تجهیزات و ماشین آلات موردنیازتولید

1-کوره زغال کک
2-خنک کننده و تنظیف کننده
3- مخازن نگهدارنده گاز
4-مبدلCO
5-تلمبه تزریق گاز یا دنده گاز
6-برج متراکم کننده
7-کمپرسورها
8-تخلیص کننده CO2
9-تخلیص کننده CO
10-مبدل آمونیاک
11-مخازن نگهداری
12-بویلر
13-واحدبسته بندیآمونیاک مایع
روش تاولیدآمونیاک کایع
قیمت آمونیاک مایع
فروش آمونیاک مایع
خرید آمونیاک مایع
آمونیاک مایع صنعتی و روش تولید آن
آمونیاک مایع آزمایشگاهی


 

نظرات
ارسال نظر