آنیلین

آنیلین

7 اسفند1400
آنیلین

آنیلین و روش تولید صنعتی آنیلین

آنیلین یک مایع روغنی آلی است که عمدتادرساخت موادشیمیایی ورنگهای نساجی و صنایع لاستیک کاربرددارداین ماده بطورسنتی ازنیتروبنزن ساخته می شودولی واحدهای جدید ازروش کاتالیستی پیوسته استفاده می کنند

خصوصیات آنیلین:


1-آنیلین مایعی است روغنی که سریعادرمجاورت هواونورقهوه ای رنگ می شود
2-دارای وزن مولکولی 93/12
3-دارای نقطه ذوب 6/2 درجه سانتیگراد
4-دارای نقطه جوش 184/4 درجه سانتیگراد
5-دارای وزن مخصوص 1/0236 در 20درجه سانتیگراد
6-دارای حلالیت محلول در الکل و اترمی باشدودرآب حلالیتت اندکی دارد

آنیلین دارای دونوع تجارتی و خالص شیمیایی می باشد

کاربردومواردمصرف آنیلین:

1-آنیلین بطوروسیع در ساخت رنگهای نساجی وموادمیانی رنگهای نساجی استفاده می شود
2-آنیلین درصنایع لاستیک سازی وازمشتقات آنیلین بعنوان تسریع کننده و تقویت کننده و استحکام لاستیک و ضداکسیده شدن استفاده می شود
3-درصنایع داروسازی و آنیلین درساخت داروهای سولفانیل آمیدوعوامل شیرین کننده سنتتیک مرف می شود
4-آنیلین همچنین درصنایع انفجاری ازاهمیت خاصی برخورداراست ودرساخت ژلاتین و نیتروتولوئن استفاده می شود

بررسی جایگاه صنعتی آنیلین

آنیلین دارای جایگاه بسیارگسترده در مصارف فوق الذکرمی باشد

روش تولیدآنیلین صنعتی


چندین روش ساخت و تولیدبرای آنیلین وجودداردکه عبارتنداز:

1-تولیدآنیلین ازنیتروژن بوسیله احیاء
2-تولیدآنیلین ازکلروبنزن بوسیله آمونولیز
3- تولیدآنیلین ازنیتروبنزن بوسیله هیدروژن دارکردن کاتالیستی فازبخار

1-روش تولیدآنیلین ازنیتروبنزن بوسیله احیاء


دراین روش نیتروبنزن را به داخل راکتورمی ریزندوسپس آنرابه توسط تغلیظ کننده وپوشش دوجداره بخارمجهزمی کنندبراده حاصل از سوراخ کردن چدن یا پودرآهنCast Iron Boring Or Power آب و کاتالیست را به آهستگی وبه مقدارکم به نیتروبنزن اضافه می کننداسیدکلریدریک رقیق (بومه30) همراه با براده چدن اضافه می شود ودرنتیجه تشکیل کاتالیست نمکهای آهن رامی نمایدمجموعه موادمذکوررابه توسط بخارحرارت می دهندو پس ازتکمیل واکنش آنیلین رابه صورت مخلوط آب و آنیلین ازراکتورجدامی کنندومتعاقب آن آنرابازیافت می نمایند سرانجام تقطیرشده و موادجامدازطریق ته نشست جدامی گردند بطوری که راندمان تولیدتقریبا 95درصدوزنی است

2- روش تولیدآنیلین ازکلروبنزن


دراین روش کلروبنزن راداخل یکسری ازاتوکلاوی که تحت فشارزیادوبطورافقی می چرخدمی ریزندو تقریبا0.1مول اکسیدمس و 4تا5 مول از آمونیاک مایع 28تا30درصددرهرمول کلروبنزن اضافه میگردد واکنش دردرجه حرارت 180درجه سانتیگراد شروع می شود و سپس درجه حرارت را تا210 و 220درجه سانتیگرادضمن هم زدن بالا می برند فشارراتا450و850 پوندبراینچ مربع افزایش می دهندجهت جلوگیری وتوقف واکنشها ازمحلول آمونیاک اضافی به مقداربیش ازحدنیاز استفاده میگردد
محصول حاصل ازواکنش درزیردرجه حرارت 100درجه سانتیگراد سردشده و آنرابه یک جداکننده منتقل می کنندآمونیاک آزاد جهت بازیافت تغلیظ شده وتوده در دستگاه جداکننده بصورت دولایه رسوب می کندیک لایه درقسمت تحتانی که شامل آنیلین می باشدولایه بالایی که آبکی می باشدلایه آنیلین دارراخارج می کنند وبا محلول هیدرواکسیدسدیم جهت اصلاح کیفیت مخلوط می نمایندمحلول را بطورجزئی تقطیرمی کنندتا آنیلین خام بدست آیدتقیطربیشتروجداکردن موادازمایع بوسیله عملیات ته نشست تولیدآنیلین خالص رامی نمایدوراندمان 96درصدبرپایه کلروبنزن می باشد


3- روش تولیدآنیلین ازنیتروبنزن بوسیله هیدروژن دارکردن کاتالیستی فازبخار


دراین روش نیتروبنزن رادربخارات هیدروژن تبخیرمی کنندوآنرابه داخل راکتورکه محتوی بستر سیال کاتالیست مس است عبورمی دهتندکاتالیست بوسیله خشک کردن یک هیدروژل سیلیکا توسط خشک کن دوارساخته می شودکه مجذوب نیترات آمونیوم مس گردیده است کاتالیست درراکتوربه کمک هیدروژن دردرجه حرارت 250درجه سانتیگراد فعال میگردد مخلوط نیتروبنزن-هیدروژن دردرجه حرارت 250درجه سانتیگرادو فشار5پونداینچ مربع ازصفحه متخلخل قسمت تحتانی راکتورعبورمی نمایدگازهای خروجی عاری از کاتالیست فیلترمیگردندگازهای فیلترشده تغلیظ سرد و به جداکننده مایع یا حوضچه ته نشست منتقل می گردندبطوری که هیدروژن اضافی مجددا به جریان می افتد آب و بخارات آنیلین هنگام تقطیرازقسمت فوقانی عبورمی کندوتوسط تقطیربیشترجدامی گردد

خصوصیات آنیلین
روش تولیدآنیلین
قیمت فروش آنیلین صنعتی
آنیلین چیست؟
کاربردآنیلین یست؟

 

نظرات
ارسال نظر