آهک آبدار

آهک آبدار

10 اسفند1400
آهک آبدار

روش تولیدآهک آبدار

کاربردآهک آبدار
آهک ترکیب شده با آب پودرخشک سفیدرنگی است که توسط ترکیب آهک خام با آب کافی وارضاع میل ترکیبی توسط آب تولیدمی شوداین ماده ضرورتا ازهیدروکسیدکلسیم ومقداری هیدروکسیدمنیزیم تشکیل شده است
آهک آبدارشده برای خنثی سازی -انعقادولخته شدن-قلیایی کردن-آبگیری-هیدروژن دارکردن و جذب کردن بکارمی رود
خصوصیات آهک آبدار:
 1. فرمول Ca(OH)2
 2. وزن مولکولی : 74/10
 3.  وزن مخصوص : 2/2گرم برمیلی لیتر
 4. درجه تجزیه و انحلال : 580 درجه سانتیگراد

کاربرد وموارد مصرف

آهک آبدارشده درساخت ملات و ساروج و اندود کردن و رنگهای آهک سمنت وصنایع داروسازی و پزشکی و کشاورزی جهت شیرین کردن خاک اسیدی بکاربرده می شود

انواع آهک آبدارشده
بسته به نوع آهک خام
 1. آهک خام کلسیم بالا که درصداکسیدکلسیم آن از90% بیشترباشد
 2. آهک خام منیزیم پائین که محتوی 5-25% اکسیدمنیزیم باشد
 3. آهک خام دولومیتی که درصداکسیدمنیزیم آن 24-40% می باشد

لیست تجهیزات و ماشین آلات
 1. آسیاب فکی یا آرواره دار
 2. کوره آهک با متعلقات
 3. میکسر
 4. طبقه بندی کننده
 5. مخزن ذخیره سازی و پمپ ها
روش تولید
 1. روش ساخت آهک آبدیده شامل مراحل زیرمی باشد
 2. شکستن وخردکردن سنگ آهک وزغال سنگ
 3. تکلیس سنگ آهک
 4. جداسازی کلوخه های آهک خام
 5. خردوریزکردن کلوخه های آهک خام
 6. آبدارکردن
 7. پودرکردن
 8. بسته بندی
سه مرحله اول مرتبط با تولید آهک خام ازسنگ آهک می باشد سنگ آهک وزغال سنگ راپس ازشکستن بصورت اندازه های یکسان درمی آورند
سپس آنهارابهه داخل کوره میله ای عمودی واردمی کنند و آنراروشن تا عمل کلسینه کردن کامل گردددرحدود48 تا  72 ساعت جهت کلسینه کردن سنگ آهک طول می کشدو سپس آهک خام تولیدشده راجمع آوری می کنندآنهاراآسیاب نموده و سپس به داخل دستگاهآبدارکنندهه منتقل می نماینددرآنجا مقادیرمحاسبه شده ازآب را به آن اضافه می کنندتا عمل ترکیب شدن با آب کامل گردددرآخر آهک آبدارشده رابصورت پودردرآورده و بسته بندی می کنند

نظرات
ارسال نظر