زاج سفید_آلوم

زاج سفید_آلوم

7 اسفند1400
زاج سفید_آلوم

زاج سفید

روش تولیدزاج سفید

آلوم ویا زاج سفیدبا نام شیمیایی سولفات آلومینیوم درتصفیه آب وبعنوان ماده ثابت کننده رنگهای نساجی موردمصرف دارد این ماده همچنین درتهیه داروها و صنایع داروسازی بکاربرده می شود
زاج سفیدو یا سولفات آلومینیوم بانامهای تجاری مختلفی شناخته می شودکه عبارتنداز:آلوم پرالPERAL AUM و آلوم اسیدی PICKLE ALUM و کیک آلوم CAKE ALUM و آلوم فیلترشده و آلوم کاغذسازی و آلوم گسترده و سولفات آلومینیوم تجاری که فقط حاوی 13 مول آب تبلورمی باشد

انواع زاج سفید

1-زاج سفید صنعتی که دررنگهای نساجی دارای کاربرد می باشد
2-زاج سفیدخالص که درصنایع داروسازی دارای کاربردمی باشد
3-زاج سفیدآزمایشگاهی که بعنوان معرف درتجزیه های شیمیایی استفاده می شود
هرسه نوع موادزاج سفید بصورت پودرسفید رنگ و گرانول و کلوخه ای و یا ورقه ای می باشند که ازهر گونه ناخالصی مشهودعاری می باشندوتقریبا در آب کاملا حل می شوند

خصوصیات زاج سفید

زاج سفیدیک ترکیب متبلوررنگی می باشد
دارای وزن مخصوص 1/62گرم
کاملا در آب جل می شودولی درالکل نامحلول می باشد
به دلیل خاصیت هیدرولیز محلول این ماده درواکنشها اسیدی می باشد
نمک بدون آب این  ماده را می توان ازطریق آبگیری بلورها درحرارت 200تا250درجه سانتیگرادبدست آورد
زاج سفیددردمای 750درجه سانتیگرادکاملا بحالت تجزیه در می آیدوتولیدآلومینا و دی اکسیدگوگرد و تری اکسیدگوگردمی نماید

نمودارجریان تولیدزاج سفید


سنگ معدن بوکسیت....... خردکردن و آسیاب کردن.......واکنش با اسیدسولفوریک و سولفات باریم......مخزن واکنش......دستگاه تغلیظ......وان تبخیر........اطاق خشک کن.......زاج سفید

کاربردومواردمصرف زاج سفید:

1-زاج سفیددررنگرزی منسوجات کاربرددارد
2-زاج سفیدداروئی درمحلولهای رقیق به عنوان یک ماده قابض ملایم وبعنوان داروی ضدعفونی وگندزدابکاربرده می شود
3-بیش از50درصدزاج سفیدتولیدی در تصفیه آب کاربرددارد
4-زاج سفیدبطوروسیع درآهارزدن کاغذاستفاده می شود
5-زاج سفیددربیکینگ پودرنیزدارای قابلیت استفاده می باشد
6-زاج سفید بعنوان  ماده خام اولیه ضروری صنایع دیگربکاربرده می شود

روش تولید صنعتی زاج سفید:

زاج سفیدازحل کردن بوکسیت بسیارنرم شده (آلومینای آبدارAL2O3H2O) دراسیدسولفوریک ودرداخل ظروفی که توسط سرب آسترروکش شده است و با ببخارروغن کارمی کندبدست می آیدسپس محلول رادرداخل مخازن بزرگ توسط آب رقیق می کنند تا لجن و مواد حل نشده ته نشین گردند بعدازصاف کردن محلول در مخازن متعدد محلول سولفات آلومینیوم تصفیه شده دردستگاه تبخیر تغلیظ میگردد و تشکیل بلورهای زاج سفید بوسیله اضافه کردن مقداراستوکیومتری سولفات سدیم یا سولفات پتاسیم در مخازن تبلور انجام می شود

لیستت تجهیزات و ماشین آلات تولید زاج سفید
1-خردکن فکی
2-پودرساز
3-مخزن حل کنده
4-مخزن اسیدسولفوریک
5-تغلیظ کننده ها
6-دستگاههای تقطیر
7-بویلر
8- سایرملزومات

روش تولیدزاج سفیدصنعتی
تولیدزاج سفیددرایران
زاج سفیدچیست؟
کاربرد زاج سفید
خصوصیات زاج سفید
قیمت زاج سفید صنعتی و آزمایشگاهی
کاربردزاج سفیددر لوازم آرایشی
زاج سفیددراستخر 

نظرات
ارسال نظر