نام تجاری ترکیبات شیمیایی

نام تجاری ترکیبات شیمیایی

12 اردیبهشت1399
نام تجاری ترکیبات شیمیایی

نام تجاری ترکیبات شیمیایی
نیتریک اسید=جوهرشوره
سولفوریک اسید=جوهرگوگرد یا روغن زاج
کلریدریک اسید=جوهرنمک
استیک اسید=جوهرسرکه
فرمیک اسید=جوهرمورچه
بنزوئیک اسید=جوهرحسن لبه
کلسیم اکسید=آهک زنده
کلسیم هیدرواکسید=آب آهک/شیرآهک
کلسیم سولفات=سنگ گچ/ژیپس
کلسیم کربنات=گل سفید/سنگ آهک
منیزیم سولفات=نمک اپسوم
منیزیم سیلیکات=پنبه کوهی
آلومینیوم پتاسیم سولفات=زاج سفید
آلومینیوم پتاسیم سیلیکات=پنبه نسوز
آهن2 سولفات=زاج سبز
آمونیوم کلرید=نشادر
روی اکسید=سفیدآب روی
روی سولفات=نمک روی
روی سولفید=بلاند
مس2سولفات=کات کبود
سدیم هیدرواکسید=سودسوزآور
سدیم کربنات=قلیا
سدیم برات=بوراکس
سدیم کلرید=نمک طعام
سدیم نیترات=شوره خاک
 

نظرات
ارسال نظر