الکترودکالومل الکترودنقره کالومل

 الکترودکالومل - الکترودمرجع کالومل

الکترودکالومل یکی از الکترودهای مرجع می باشد که پایه انجام واکنش دراین الکترود جیوه و کلرید جیوه و یا همان کالومل می باشد و فاز آبی که بین اینها ارتباط برقرار می کند کلرید پتاسیم اشباع در آب می باشد
اساس کار کلیه الکترودهای مرجع و یا الکترودهای رفرنس استفاده از الکترودی با پتانسیل معلوم و مشخص می باشد که برای تعیین پتانسیل سایر الکترودها از آن استفاده میشود
الکترودهای مرجع یا الکترود شاهد دارای شرایط خاصی بشرح زیر می باشند:
پتانسیل الکترود شاهد یا همان الکترود مرجع باید همیشه ثابت و تکرارشدنی باشد
سطح الکترود باید زیاد باشد و غلظت الکترولیت آن کم نباشد
الکترود استاندار هیدروژن که از یک ورقه ptپلاتین به اندازه سطح تقریبی1سانتیمترمربع تشکیل شده است که بوسیله عمل الکترولیز پلاتین را قرار داده تا سطح الکترود زیاد شوداین ورقه در محلول یون هیدروژن قرار داده شده
الکترود هیدروژن به صورت زیر معرفی می‌شود:
(pt , H2(P)|H+(m
و معادله واکنش الکترودی آن چنین میتواندباشد:
(2H++2e→H2(g
پتانسیل این الکترود به دما و فعالیت یون هیدروژن در محلول و فشار گاز ارتباط پیدا می کنداگر فعالیت یون هیدروژن Hبرابر با واحد 1و فشار گاز هیدروژن برابر با یک 1اتمسفر باشد، الکترود را، الکترود استاندارد هیدروژن می‌گویند (S.H.E) و پتانسیل آن را در هر دمایی بطور قراردادی برابر با صفر می‌گیرند. الکترود هیدروژن، بیشترین جریان مبادله را دارد. به همین علت، از لحاظ بازگشت پذیری بهترین الکترود می‌باشد.
الکترود کالومل

الکترودهای نقره-کلریدنقره: این الکترودها در موقع کارکردن، جوابهای تکرار شدنی می‌دهند و مدتها سالم می‌مانند. تهیه آنها ساده است و اکسیژن و نور تاثیری بر پتانسیل آنها ندارد. با توجه به روش تهیه، رنگ آنها از گُلی (تقریباصورتی) تا قهوه‌ای تغییر می‌کند. رنگ بهترین آنها کمی گُلی‌رنگ می‌باشد. در دمای بین صفر تا 240 درجه سانتی‌گراد به‌خوبی کار می‌کند. الکترود از یک لوله که دارای صفحه ای از شیشه فریتر می‌باشد، تشکیل شده است. لایه ای از ژل آگار اشباع شده با KCl در روی این دیسک شیشه‌ای قرار داده شده است تا از نشت محلول از لوله جلوگیری کند.

لایه‌ای از کلرید پتاسیم جامد بر روی آن قرار داده شده و بقیه لوله با محلول KCl اشباع پر شده است. چند قطره هم از محلول AgNO3 یک فرمال به آن اضافه شده است تا آن را نسبت به AgCl، اشباع نماید. یک سیم نقره‌ای به قطر 1 تا 2 میلی‌متر در داخل محلول، ارتباط الکتریکی را برقرار می‌کند
الکترودهای شاهد دیگر مانند الکترود گرافیت
الکترود مرجع یا الکترود شاهد پلاتین
الکترود شاهد
الکترودکالومل
الکترود کربن
الکترود مس
الکترود نقره
الکترودنقره نقره کلراید
قیمت الکترودکالومل
الکترود کالومل ایرانی در جعبه های مخصوص ساخت ایران
الکترود کالومل ساخت اروپا با کیفیت بالا
قیمت الکترود کالومل و نقره -نقره کلرایئ ایرانی
قیمت الکترودکالومل
فروش الکترودکالومل
فروش کلی الکترودکالومل

 الکترودمرجع کالومل

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط