تاکومتردورسنج تاکومترلیزری

تاکومتر

تاکومتر یا دورسنجها دستگاههایی هستند که در آزمایشگاهها برای سنجش میزان چرخشسرعت و یا دوردستگاهها و یا برای کالیبراسیون دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرند
یکی از این مدل دستگاهها دستگاه تاکومتر نوری لیزری از کمپانی UNI-T مدل UT372 با مشخصات زیر می باشد:
دیجیتال
دارای قابلیت کارکرد 40ساعت بطورمداوم
داراتی قابلیت ثبت اطلاعات
دارای رابطUSB
رنج اندازه گیری سرعت از 0 تا 99999 rpm
بهترین فاصله تا هدف 50mm - 200mm
دارای قابلیت Auto off بعد از 15 دقیقه
0.03_+% 10rpm-99rpm RPM Range
0.04_+% 100rpm-999rpm Rpm range
0.04_+% 1000rpm-9999rpm
0.04_+% 10000rpm-99999rpm
tacometer
قیت تاکومتر
تاکومترنوری
تاکومترلیزری
فروش تاکومتر
قیمت تاکومتر

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات