لوکس متر نورسنج یونیتی

نورسنج یا لوکس متر

دستگاه لوکس مترuni tویا نورسنج مدلUT 383 دارای خص.صیات زیر:
دارای حسگرهای فوق العاده حساس فوتوالکتریک که می تواند بطورموثر نشاندهنده شدت نور و یا شدت سیگنالهای الکتریکی باشد
این لوکس متر پس از دریافت داده ها توسط حسگرهای مخصوص آنهارا پردازش کرده و نتیجه رابرروی صفجه LCDنمایش می دهد
لوکس مترUNIدارای رنج زیر می باشد:

Accuracy Resolution Range Functions
±4%rdg+5dgts 1LUX 0-9999Lux Luminance
±5%rdg+8dgts 10LUX 10000Lux
Bit conversion:FC=LUX/10.76
     The accuracy of FC does not need to be checked. It is calculated by the    formula. Input the same value and convert units to check whether it conforms    to FC=LUX/10.76
1Fc 0-9999F
lux 0-200.000 Measurement Range
دارای کلید MAX-MIN
دارای کلید تبدیل LUX-FC
دارای دکمه مخصوص HOLD
رنج اندازه گیری شدت نور از 
0~ 9999 Lux

لوکس مترقیمت
لوکس مترچیست؟
کاربردلوکس متردرصنایع
قیمت لوکس متریونیتی
نورسنج دستی
لوکس متردیجیتال
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات