نورسنج لوکس مترCEM1301

دستگاهLUXمتر یا نور سنج مدل1301 از کمپانیCEMبا مشخصات زیر:
دارای پراب مجزا
بسیار سبک
دیجیتال
دارای کیف قابل حمل و پوشش حفاظتی منبع سنجش نور
دارای صغحه نمایش 4خطی LCD
دارای قابلیت HOLD
دارای نقطه MAX-MIN
دارای قابلیت دریافت سطح وسیعی از نور
دارای قابلیت خواندن شدت نور از 0 تا 50000LUX با دقت 0.1LUX/FC
قابلیت خوانش کلی شدت نور تا 50000

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات