ترازورطوبت سنجRADWAG*

ترازورطوبت سنج رادوگ*

ترازورطوبت سنج
دستگاه ترازو رطوبت سنج با قابلیت توزین از50گرم تا220گرم در مدلهای مختلف از کمپانیRADWAGلهستان با مشخصات زیر:
دارای سیستم حرارتی مختلف بنا به مدل(لامپ هالوژن-المنت-IR)
دارای صفحه نمایشLCD  با نورپس زمینهBacklight(ترازورطوبت سنج)
دارای قابلیت Autotest(ترازورطوبت سنج)
دارای 5فیلتر جهت حذف نوسانات محیطی(ترازورطوبت سنج)
قابلیت نمایش:
وزن نمونه  (ترازورطوبت سنج)
درصدهای رطوبت (ترازورطوبت سنج)
ماده خشک  (ترازورطوبت سنج)
نسبت رطوبت به ماده خشک  (ترازورطوبت سنج)
نمایش همزمان دما و زمان آزمایش  (ترازورطوبت سنج)
دارای پورتRS232*2 و USBوWIFI
دارای شش دیتابیسDatabase جهت ذخیره اطلاعات  (ترازورطوبت سنج)
دارای قابلیت دسترسی چندین کاربر به اطلاعات  (ترازورطوبت سنج)
دارای قابلیت ایجادحرارت تا 250درجه سانتیگراد در سری هالوژنه  (ترازورطوبت سنج)
قابلیت ایجاد حرارت تا دمای 160درجه سانتیگراددر سریهای دارای لامپ المنتی و IR
دارای قابلیت ایجادحرارت به چهارروش برای نمونه های مختلف:

استانداردStandard
ملایمMild
سریعQuick
مرحله ایStep
دارای قابلیت برنامه ریزی اتمام آزمایش به صورتهای:
پایان آزمایش بصورت اتوماتیک در پنج حالت مختلف Automatic
پایان آزمایش بصورت دستی Manual
پایان آزمایش پس اززمان تعریف شده توسط کاربر Time-defined
پایان آزمایش برطبق معیارتعیین شده توسط کاربر
در مدلهای MA50/R1
MA 50 R
MA 110.R

MA 210R
MA210.R MA 110.R MA 50.R MA50/1.R
210g 110g 50g 50g Maxcapacity
1mg 1mg 1mg 0.1mg Reading unit
210g- 110g- 50g- 50g- Tare range
210g 110g 50g 50g Max sample weight
0.001% 0.001% 0.001% 0.0001% Moisture readout accuracy
 
0.05sample weight of 2g.0.01% sample weight of 10g Moisture content repeatability
h=20mm Max samp;e height
90mm.h=8mm Weight pan size
max.160 Drying temeprature range
IR emitter Heating module
4drying modes Drying modew
4option Auto switch-off option
قیمت ترازورطوبت سنج رادوگ لهستان
قیمت ترازورطوبت سنج با دقت 0.0.01گرم رادوگ
فروش ترازورطوبت سنج رادوگ لهستان
کالیبراسیون ترازورطوبت سنج
تعمیرترازو رطوبت سنج
ترازورطوبت سنج
فروش ترازورطوبت سنج
کالیبراسیون ترازو رطوبت سنج
ترازورطوبت سنج
خریدترازورطوبت سنج
کالیبراسیون برگه دارترازورطوبت سنج

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات