سم اسپیدور-سم اسپیرودیکلوفن

سم اسپیدور(اسپیرودیکلوفن)*

سم اسپیدورجزگروه سمهای کنه کش در گیاهان می باشد
این سم بصورت عملکردغیرسیستمیک با اثرتماسی و نفوذی بالادارامی باشد
بصورت سوسپانسیون 24%می باشد
در دسته بندی گروه مقاومتی براساسIRACبرابر23می باشد
سم اسپیدوریک سم حشره کش وکنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک ودارای اثرتماسی بسیاربالاو دوام طولانی و اثروسیع می باشد
این سم با اثرتماسی بالایی که دارد تمام مراحل رشد کنه ها و حتی ماده های بالغ و تخمهای انهاراکنترل می کند
برروی سطوح برگ قرارمیگیرد وباباران هم شسته نمی شودومعمولاتاسه روزپس ازمصرف اولین علائم اثرروی آفت ظاهرمی شود
ازسمپاشی درزمستان بعلت اینکه این سم فقط برروی تخمهای فعال تاثیرداردبایدخودداری کرد
حداکثردفعات مجازیک مرتبه درسال می باشد
برروی محصول سیب که آفت کنهه قرمزوکنه تارتن دونقطه ای داردمقدار0/5تا0/7 درهزار
برروی مرکبات که آفت کنه زنگاردارندمقدار0/27درهزار
مرکبات دارای کنه قرمزمقدار0/2تا0/3 درهزار
بروی درخت پسته که آفت پسیل داردمقدار300تا400میلی لیتردرهزار
این سم برروی کفشدوزک ها بی اثرمی باشد
نیمه عمرسم اسپیردیکلوفن حدود5روزدرخاک می باشد
سم رابایددرجای خشک و به دورازرطوبت نگهداری کرد
دارای مکانیزم جدید باتداخل درساختارچربی دربدن کنه
مناسب برای انواع کنه های نباتی و شپشها و پسیل و زنجره

سم کنه کش اسپیرودیکلوفن
قیمت سم کنه کش اسپیرودیکلوفن
کاربردکنه کش اسپیرودیکلوفن
کنه کش اسپیرودیکلوفن
کنه کش
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات