سم پروپارژیت

سم پروپارژیت

سم پروپارژیت بصورت مایه امولسیون شونده با 57% یک کنه کش غیرسیستمیک بااثرتماسی
این سم یک کنه کش با نان تجاری اومایت OMITE57% می باشد
ازگروه سموم گوگرددار و ازخانواده سولفیت استرها بوده و دارای خاصیت تماسی بسیارقوی بادوامم طولانی می باشد
این کنه کش روی درختان میوه و گیاهان زراعی و جالیزی و زینتی اثردارد
امایت علاوه براثرتماسی-گوارشی ازطریق تنفسی نیزبرکنه هاتاثیرمیگذارد
پروپارژیت ماندگاری بسیاربالایی برروی بسطح برگ ها دارد
ازاین آفت کش می توان برای کنترل کنه تارعنکبوتی پنبه -چغندروسویا و کنه پاکوتاه چای و کنه دولکه ای لوبیا و کنه قرمز مورداستفاده قرارمیگیرد
پروپارژیت ازطریق تنفس نیزروی حشره تاثیرگذاراست
برروی حالات متحرک کنه ها موثراست
با ترکیبات قلیایی سازاری ندارد
برروی محصول پنبه و سویا و چغندرقند که آفت کنه تارعنکبوتی مقدار1/5لیتردرهرهکتار
برروی درختان میوه  و پسته که کنه قرمزاروپایی مقدار1لیتردرهزارلیترآب
برروی حبوبات کهه آفت کنه دارندمقدار2لیتردرهزارلیترآب
برروی اشجارجنگلی و گیاهان غیرمثمرکه کنه دونقطه ای دارند مقدار1لیتردرهزارلیترآب
برروی مزارع لوبیا که آفت کنه دونقطه ای دارندمقدار1لیتردرهزارلیترآب
بهترین زمان مصرف این کنه کش سمپاشی پیش بهاره یعنی ازآغازتورم جوانه تاقبل ازبازشدن جوانه است
زمان سمپاشی دوم با مشاهده 3تا5 عددازمراحل متحرک کنه برروی برگ محصولات مختلف
دوره کارنس این سم 15روزمیباشد
این سم درکجاورت موادقلیایی و اسیدی قوی تجزیه شده و اثرآن ازبین میرود


سم پروپارژیت
سم کنه کش پروپارژیت
سم کنه کش امایت
کاربردسم کنه کش پروپارژیت
قیمت سم کنه کش پروپارژیت
کنه کش پروپارژیت
کنه کش پروپارژیت چیست؟
ویژگی سم کنه کش پروپارژیت

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات