سم فن مدیفام دس مدیفام اتوفومازیت

سم فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت27.4% مایع امولسیون شونده

این سم بصورت تماسی و انتخابی می باشد
درگروه سموم علف کش قراردارد
کروه مقاومتی براساس HRAC:C1+N
این سم طیف وسیعی ازعلفهای پهن برگ یکساله راکنترل می کندو باعث متوقف شدن رشد تعدادی ازعلفهای هرزباریک برگ می شود
این سم جزءگروه فنیل کاربامات واتوفومازیت ازگروه بنزوفوران می باشد
ازسم فن مدیفام درشرایطی که شدت نورزیاداست نبایداستفاده نمود
شدت تاثیرفن مدیفان و دس مدیفام با افزایش شدت رطوبت و درجه حرارت افزایش پیدامی کندبه همین دلیل سمپاشی دردمای بالاتراز25درجه سانتیگرادتوصیه نمی شود و بهتراست سمپاشی دربعدازظهرانجام شود
مصرف بیش ازدوزتوصیه شده باعث کریستاله شدن محلول می شود
ازسم فن مدیفام برای چغندرقند و علفهای هرز پهن برگ بصورت 3لیتردرهرهکتاراستفاده می شود
این علف کش شامل فن مدیفام 91گرم درلیترودس مدیفام 71گرم درلیترواتوفومازیت112گرم درلیترمی باشد
بهترین زمان مصرف زمانی است که علفهای هرزتازه روییده باشندتاوقتی که علفهای هرزبیشتراز4برگ نداشته باشندبرای جلوگیری ازگیاه سوزی می توان سمپاشی رادردومرحله هربارتا2لیتردرهرهکتارانجامم داد

سم علف کش
قیمت سم فن مدیفام
سم دس مدیفام
فروش سم فن مدیفام و دس مدیفام
غلف کش چغندرقند
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات