رفرکتومترارمارفرکتومتر رومیزی ارماERMA

رفرکتومتررومیزیERMAژاپندارای شخصات زیر:
بدون نیاز به تعویض لامپ
دارای منبع نوریLED
دارای قابلیت استفاده از برق و باطری

0~12g/dl

Serum Protein

1.000~1.080

Urine Specific Gravity

nD1.3330~1.3600

Refractive Index

589nm LED

Light Source

Battery (AA type, 3pcs.) or AC Adapter

Power Supply

85[W] X 205[D] X 190[H]mm

Dimensions

1.25kgs Without Battery

Weight
رفرکتومتر کلینیکال
رفرکتومترادرار
قیمت رفرکتومتر کلینیکالERMA
ERMA
ERMA Refractometer
refractometer
فروش رفرکتومترکلینیکال ارما
ارما

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات