رفرکتومترچشمی رفرکتومتردستی

رفرکتومترچشمی-رفرکتومتردستی

رفرکتومتر چشمی آتاگومدلMASTER-2M

دارای قابلیت اندازه گیری بریکس (Atago master-2m)
دارای رنج اندازه گیری بریکس از 28%تا62% می باشد(Atago master-2m)
دارای قابلیت اندازه گیری حداقل 0.2%بریکس(Atago master-2m)
رفرکتومترچشمی مدل مستردارای دقت %0.2 ± (Atago master-2m)
دارای قابلیت تکرارپذیری %0.1 ± (Atago master-2m)
قیمت رفرکتومتر چشمی آتاگومدل مستر (Atago master-2m)
فروش رفرکتومتر دستی آتاگومدل مستر(Atago master-2m)

رفرکتومتر عسل آتاگومدلHHR-2N

رفرکتومترعسل آتاگودارای قابلیت اندازه گیری آب موجوددرعسل (رفرکتومتر چشمی عسل)
رفرکتومتر چشمی عسل آتاگودارای قابلیت اندازه گیری دما(رفرکتومتر چشمی عسل)
رفرکتومترچشمی عسل دارای رنج اندازه گیری از 12.0% تا 30.0%(رفرکتومتر چشمی عسل)
قیمت فروش رفرکتومتردستی عسل(رفرکتومتر چشمی عسل)
فروش رفرکتومتر عسل چشمی(رفرکتومتر چشمی عسل)

رفرکتومتر چشمی شیر مدلVMK1

رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری بریکس از 0تا 32%(رفرکتومترشیر)
رفرکتومترچشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری ماده خشک در شیراز 0تا 25%(رفرکتومترشیر)
رفرکتومتر دستی شیر دارای دقت اندازه گیری 0.2% (رفرکتومترشیر)
قیمت رفرکتومترچشمی شیر
فروش رفرکتومترچشمی شیر مدلvmk
رفرکتومترچشمی شیر با قابلیت جابجایی و دقت بالا

رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور

رفرکتومتر آب باطری و رفرکتومتر ضدیخ مدل VBC4T(رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور)
دارای رنج اندازه گیری بریکس آب باطری از 1.10 تا 1.40Kg/l (رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور)
دارای قابلیت اندازه گیری بریکس ضدیخ از EC:0-50 درجه سانتیگراد(رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور)
دارای دقت اندازه گیریبرای ضدیخ تا 50درجه سانتگراد(رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور)
قابلین اندازه گیری بریکس شیشه شور از 0 تا 40درجه سانتیگراد  با دقت 10 درجه(رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور)
قیمت فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ
قیمت فروش رفرکتومتردستی ضدیخ مدلVBC4T
فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ و آب باطری و شیشه شور
قیمت فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ و رفرکتومتر آب باطری
رفرکتومتر چشمی ضدیخ و آب باطری

رفرکتومترشوری-شوری سنج چشمی

دارای قابلیت اندازه گیری شوری از 0 تا 100% (رفرکتومترشوری)
دارای دقت اندازه گیری شوری 1%(رفرکتومترشوری)
دارای قابلیت اندازه گیری ضریب شکست از 1.000 تا 1.070 (رفرکتومترشوری)
دقت اندازه گیری ضریب شکست 0.0005
دارای قابلیت اندازه گیری بریکس از 0 تا 10% با دقت 0.1%  (رفرکتومترشوری)
قیمت رفرکتومترشوری دستی و چشمی
فروش رفرکتومتر چشمی شوری
شوری سنج به روش رفرکتومتری

رفرکتومترچشمی 0تا 90

دارای رنج اندازه گیری 0 تا 90%
دارای دقت اندازه گیری 0.5%
رفرکتومترچشمی 0 تا 90 مدل VBR90A
قیمت رفرکتومترچشمی 0تا 90
فروش رفرکتومترچشمی 0 تا 90

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات