رفرکتومتر چشمی رفرکتومتر دستی

رفرکتومترچشمی , رفرکتومتردستی

رفرکتومتر چشمی آتاگومدل MASTER-2M

دارای قابلیت اندازه گیری بریکس (Atago master-2m)
دارای رنج اندازه گیری بریکس از 28%تا62% می باشد (Atago master-2m)
دارای قابلیت اندازه گیری حداقل 0.2%بریکس (Atago master-2m)
رفرکتومترچشمی مدل مستردارای دقت %0.2 ±  b(Atago master-2m)
دارای قابلیت تکرارپذیری %0.1 ± (Atago master-2m)
قیمت رفرکتومتر چشمی آتاگومدل مستر (Atago master-2m)
فروش رفرکتومتر دستی آتاگومدل مستر (Atago master-2m)

رفرکتومتر عسل آتاگومدلHHR-2N

رفرکتومترعسل آتاگودارای قابلیت اندازه گیری آب موجوددرعسل  (رفرکتومتر چشمی عسل)
رفرکتومتر چشمی عسل آتاگودارای قابلیت اندازه گیری دما (رفرکتومتر چشمی عسل)
رفرکتومترچشمی عسل دارای رنج اندازه گیری از 12.0% تا 30.0% (رفرکتومتر چشمی عسل)
قیمت فروش رفرکتومتردستی عسل (رفرکتومتر چشمی عسل)
فروش رفرکتومتر عسل چشمی (رفرکتومتر چشمی عسل)

رفرکتومتر چشمی شیر مدلVMK1

رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری بریکس از 0تا 32% (رفرکتومترشیر)
رفرکتومترچشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری ماده خشک در شیراز 0تا 25% (رفرکتومترشیر)
رفرکتومتر دستی شیر دارای دقت اندازه گیری 0.2% (رفرکتومترشیر)
قیمت رفرکتومترچشمی شیر
فروش رفرکتومترچشمی شیر مدل vmk
رفرکتومترچشمی شیر با قابلیت جابجایی و دقت بالا

رفرکتومترضدیخ-رفرکتومترآب باطری-رفرکتومترشیشه شور

رفرکتومتر آب باطری و رفرکتومتر ضدیخ مدل  VBC4T(رفرکتومترضدیخ , رفرکتومترآب باطری , رفرکتومترشیشه شور )
دارای رنج اندازه گیری بریکس آب باطری از 1.10 تا 1.40Kg/l (رفرکتومترضدیخ , رفرکتومترآب باطری , رفرکتومترشیشه شور)
دارای قابلیت اندازه گیری بریکس ضدیخ از EC:0-50 درجه سانتیگراد(رفرکتومترضدیخ , رفرکتومترآب باطری , رفرکتومترشیشه شور)
دارای دقت اندازه گیریبرای ضدیخ تا 50درجه سانتگراد( رفرکتومترضدیخ , رفرکتومترآب باطری , رفرکتومترشیشه شور)
قابلین اندازه گیری بریکس شیشه شور از 0 تا 40درجه سانتیگراد  با دقت 10 درجه (رفرکتومترضدیخ , رفرکتومترآب باطری , رفرکتومترشیشه شور )
قیمت فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ
قیمت فروش رفرکتومتردستی ضدیخ مدلVBC4T
فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ و آب باطری و شیشه شور
قیمت فروش رفرکتومترچشمی ضدیخ و رفرکتومتر آب باطری
رفرکتومتر چشمی ضدیخ و آب باطری

رفرکتومترشوری-شوری سنج چشمی

دارای قابلیت اندازه گیری شوری از 0 تا 100% (رفرکتومترشوری)
دارای دقت اندازه گیری شوری 1%(رفرکتومترشوری)
دارای قابلیت اندازه گیری ضریب شکست از 1.000 تا 1.070 (رفرکتومترشوری)
دقت اندازه گیری ضریب شکست 0.0005
دارای قابلیت اندازه گیری بریکس از 0 تا 10% با دقت 0.1%  (رفرکتومترشوری)
قیمت رفرکتومترشوری دستی و چشمی
فروش رفرکتومتر چشمی شوری
شوری سنج به روش رفرکتومتری

رفرکتومترچشمی 0تا 90

دارای رنج اندازه گیری 0 تا 90%
دارای دقت اندازه گیری 0.5%
رفرکتومترچشمی 0 تا 90 مدل VBR90A
قیمت رفرکتومترچشمی 0تا 90
فروش رفرکتومترچشمی 0 تا 90

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات