سوش میکروبی کاندیداآلبیکنز ATCC:10231

سوش میکروبی کاندیداآلبیکنز

Candida albicans
ATCC:10231
این سویه میکروبی از کمپانی ATCC   آمریکا می باشد ود در دو مدل 5تستی و   20تستی موجود می باشد
سویه مورد نظربصورت کرایو بانک موجود می باشد
این سویه یک نوع قارچ و یک مخمردودیپلوییدی می باشد و معمولا عامل ایجادعفونت می باشد
جزءدسته قارچهای کیسه ای می باشد
دررده : Saccharomycetes
راسته : Saccharomycetales
تیره : Saccharomycetaceae
در صورت نیاز به این سوش و سوشهای دیگر با همکاران مادر شرکت آداک ویرا پژوه تماس حاصل فرمایید
سوش میکروبی کاندیدا آلبیکنز
قیمت سوش میکروبی کاندیدا آلبیکنز5تستی
قیمت سوش میکروبی کاندیداآلبیکنز20تستی
فروش سوش میکروبی کاندیداآلبیکنز قارچ 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات