کیت آنتی بیوتیک

کیت آنتی بیوتیک
ارائه انواع کیتهای آنتی بیوتیک شامل:
کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام وانکومایسین
کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام پنی سیلین
کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سفیکسیم
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات