پله کویین , پله کانادایی


آزمون پله

آزمون پله کویین یا آزمون پله کانادایی از آزمونهای بسیار مهم برای سنجش استقامت قلبی-عروقی می باشد
این دستگاه شامل پله -میزمخصوص-دستگاه پالس اکسی متر یا ضربان سنج -جعبه کنترل می باشد
روش کار به این صورت است که ابتدا دستگاه به برق زده و سپس با استفاده از منوهای دستگاه در ابتدا آزمون YMCA برروی نمایشگر قابل مشاهده میگردددر صورت تمایل به انجام این تست دکمه STARTرازده و در غیراینصورت با زدن دکمهUPبه منوهای بعدی مانندACMوCANADIAN میرویم و تست استقامتی مربوطه را انجام می دهیم در هر منویکسری اطلاعات اولیه ای مانند سن و یا جنسیت را می توان انتخاب نمود
این دستگاه به منظور سنجش حداکثری توان قلبی و تنفسی می باشد
در این پروتوکل در دو ارتفاع مختلف آزمایش و تست در زمان تعریف شده و زمان استراحت از پیش تعریف شده انجام میگیردکه در نهایت دستگاه حداکثراکسیژن مصرفی را با در نظرگرفتن میزان شدت ضربان قلب آزمودنیاز دو مرحله تست انجام گرفته شده تخمین می زند
این دستگاه دارای دقت اندازه گیری 1میلی لیتربرکیلوگرم بر دقیقه
و رنج اندازه گیری 0 تا 99 میلی لیتر برکیلوگرم بر دقیقه
دارای قابلیت تنظیم پروتکل آزمون گیری
دارای نمایشگر نتایج- پله-سنسور ضربان سنجو سازه استندی کنترل می باشد
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و کاملتر با کارشناسان این شرکت مشاوره نمایید

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات