کالیپرفلزی-کالیپرsaehan

کالیپرچربی سنج سایهان
کالیپرفلزی
کالیپرفلزی saehanیا کالیپرآلومینیومی بانام تجاری JAMAR
این مدل کالیپرچربی سنج دارای کاربری بسیارساده و د قیق برای اندازه گیری میزان چربی می باشد
از کالیپرفلزی SAEHAN در بسیاری از مراکزتحقیقاتی و دانشگاهها و مطب های پزشکان متخصص تغذیه و باشگاههای ورزشی استفاده می شود
بطورکلی دستگاه کالیپرجهت اندازه گیری چین پوستی می باشدکه هدف ازاندازه گیری این چینهای پوستی اندازه گیری میزان چربی درزیرپوست می باشد که جداول و فرمول های مربوط به میزان اندازه گیری در داخل دستگاه می باشد
رنج اندازه گیری این دستگاه تا 60میلی مترمی باشد
کالیپرفلزی سایهان
قیمت کالیپرفلزی سایهان کره
کالیپرآلومینیومی
کالیپرSAEAHN SH-5020
فروش کالیپر SAEHAN

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات