سمپلرSPIN REACT اسپانیا سمپلرمتغیر

سمپلر SPINREACT اسپانیا

SPINREACT یکی از کمپانیهای بسیار معتبر در دنیا می باشد که شرکت آداک ویرا پژوه اقدام به فروش محصولات آن از جمله سمپلرهای ساده و سمپلرهای متغیر وسمپلرهای 8کاناله و سمپلر12 کاناله درایران نموده است

سمپلرهای SPINREACT در مدلهای ساده دارای رنجهای زیر می باشد:

 

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 5μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 10μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 20μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 250μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 50μl
 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 100μl 
سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 200μl 
سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 250μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 500μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 1000μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 2000μl

 سمپلر ثابت SPINREACT  با حجم 5000μl

سمپلر متغیر در رنجهای :

 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 2.5-0.1 میکرو لیتر
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 10- 0.5میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 100- 10میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 200- 20میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 200- 50میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 1000- 100میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 1000- 200میکرو لیتر 
 سمپلر متغیر  SPINREACT  با حجم 5000- 1000میکرو لیتر 

سمپلر8 کاناله در رنجهای مختلف

سمپلر12 کاناله در رنجهای مختلف

قیمت سمپلر
فروش سمپلر اسپانیایی
سمپلر اسپین
نمایندگی اسپین ریکت اسپانیا
سمپلرspinreact

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات