سمپلر اپندورف سمپلرتک کاناله اپندورف* سمپلرمتغیراپندورف*

سمپلر تک کاناله,سمپلر متغیراپندورف *eppendorf

کمپانی eppendorf آلمان با سابقه ای در حدود 50سال یکی از بزرگترین کمپانیهای تولید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی می باشد
سمپلرهای کمپانیeppendorf*آلمان دارای مدلها و خصوصیات زیر می با شند
طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک درسمپلراپندورف کار با آنرابرای کاربر بسیار آسان نموده است
سمپلراپندورف *با قابلیت اتوکلاوشدن
برای برداشتن نمونه فقط به چند چرخش کوتاه می باشد
دارای رنجهای مختلف
سمپلریا میکروپی پت ساده* eppendorf شامل :

 
 • سمپلر ثابت اپندورف با حجم 20 میکرولیتر
 • سمپلرثابت اپندورف با حجم 50 میکرولیتر
 • سمپلر اپندورف ثابت با حجم 100 میکرولیتر
 • سمپلر اپندورف ثابت با حجم 200 میکرولیتر
 • سمپلر ثابت اپندورف باحجم 250میکرولیتر
 • سمپلرثابت اپندورف باحجم 500میکرولیتر
 • سمپلر ثابت اپندورف با حجم 1000میکرولیتر
سمپلر یا میکروپی پت متغیر* eppendorf در حجمهای زیر :
 
 • سمپلر متغیر eppendorf با رنج 0.5 تا 2 میکرولیتر
 • سمپلر متغیر eppendorf با رنج 5 تا 10 میکرولیتر
 • مسمپلر متغیر eppendorf با رنج 2 تا 20 میکرولیتر
 • سمپلر متغیر eppendorf با رنج 10 تا 100 میکرولیتر
 • سمپلر متغیر eppendorf با رنج 100 تا 1000 میکرولیتر
 • سمپلر متغیر eppendorf با رنج 20 تا 200میکرولیتر
سمپلر 8 کاناله eppendorf در حجمهای زیر :
 
 • سمپلر 8 کاناله eppendorf دررنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
 • سمپلر 8 کاناله eppendorf دررنج 10 تا 100 میکرولیتر
 • سمپلر 8 کاناله eppendorf دررنج 30 تا 300 میکرولیتر
سمپلر12 کاناله اپندورف eppendorf در حجمهای زیر :
 
 • سمپلر 12 کاناله eppendorf دررنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
 • سمپلر 12 کاناله eppendorf دررنج 10 تا 100 میکرولیتر
 • سمپلر 12 کاناله eppendorf دررنج 30 تا 300 میکرولیتر
قیمت سمپلراپندورف
اپندورف سمپلر آلمانی
سمپلراپندورف متغیر درتمامی رنجها
سمپلراپندورف تک کاناله
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات