موادشیمیایی آزمایشگاهی* مواد شیمیایی صنعتی*

مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK-SIGMA


شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی تخصصی وروتین

آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ارائه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

روتین وتخصصی با قیمت های بسیار مناسب بوده ودراین راستا سعی برارائه خدماتی براساس علم ودانش روز دارد امید است

که با ایجاد وبرقراری روابط گسترده با اساتید ودانشجویان وجامعه فرهیخته آزمایشگاهی دست سودجویان و واسطه های مزاحم

ومتقلب این مقوله راقطع وباعث ارتقا روزافزون علوم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی کشورباشیم.

درزیر لیستی اجمالی از محصولات آمده است وصدالبته این لیست دائم درحال تغییرات می باشد وبه طور قطع به دلیل کمبود

وقت وشرایط نوشتاری تعداد زیادی از موادشیمیایی ذکر نخواهدشد که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی لیست موجودی

قابل ارائه خواهندبود.اسیدپرکلریک مرک MERCK

اسیدفرمیک مرک MERCK

اسیدنیتریک مرک MERCK

اسیدسیتریک مرک MERCK

اسیداستئاریک مرک MERCK

آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK

آب دوتره مرک MERCK (دوتریوم اکساید)  MERCK 103428

آگاروز مرک MERCK 116801

آگار 101615 مرک MERCK

آلفا نفتول مرک MERCK

آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 MERCK

آب اکسیژنه مرک MERCK

آلومینیوم نیتراتMERCK

آلومینیوم سولفات MERCK

آلومینیوم بوتیلات 820054 MERCK

آلومینیوم هیدرواکسایدMERCK

آمونیاک 25% MERCK

آلومینیوم پتاسیم سولفات MERCK

آمونیوم استات MERCK

دی آمونیوم اگزالات, II

سولفات آمونیوم آیرون MERCK

آمونیوم کربنات MERCK

آمونیوم فلوراید مرک MERCK 10116

آمونیوم بی کربنات مرک MERCK 101131

آمونیوم کلراید,مرک MERCK

آمونیوم مونو وانادات مرک MERCK

آمونیوم سریم نیترات مرک MERCK 102276

آمونیوم نیترات MERCK

آمونیوم  مرک MERCK

هپتا مولیبدات MERCK

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمینو آنتی پیرین مرک MERCK

آمینو نفتول سولفونیک اسیدمرک MERCK

آلیزارین MERCK

آنیلین MERCK

آیرون مرک MERCK (پودر آهن )

اتیل آکریلات 800836مرک MERCK

اتیل استات مرک merck,

اتیلن گلیکول مرک merck,

تری اتیل آمین هیدروکلرایدمرک MERCK

اتیل متیل کتون مرک MERCK

استارچ,مرک MERCK

استیل استون مرک MERCK

استوفنون مرک MERCK

استون مرک MERCK

استونیتریل مرک MERCK

استرانسیوم مرک MERCK

اسید اولئیک مرک MERCK

اسید اسپارتیک مرک MERCK

اسید اگزالیک مرک MERCK

اسید اوریک مرک MERCK

اسید پریودیک مرک MERCK

اسید باربیتوریک مرک MERCK

اسید بنزوئیکمرک MERCK

اسید بوریک مرک MERCK

اسید تارتاریک مرک MERCK

اسید تیوگلیکولیک مرک MERCK

اسید پیکریک مرک MERCK

اسید سالسیلیک مرک MERCK

اسید سولفانیلیک مرک MERCK

اسید فسفریک مرک MERCK

اسید فلوریدریک, مرک MERCK

اسید گلوتامیک مرک MERCK

اسید لاکتیک مرک MERCK

اسید متا اکریلیک مرک MERCK

اسید مالئیک مرک MERCK

اسید مولیبدیک,مرک MERCK

اسمیوم تترا اکسایدمرک MERCK

استایرن مرک MERCK

استامید, مرک MERCK

اکسیداز مرک MERCK

اریوکروم بلک تی,مرک MERCK

 اکسید مس مرک MERCK

ال سیستئین مرک MERCK

هیدرو کلرایدمرک MERCK

هگزامید, ال مرک MERCK

پرولین ,ال آلانین مرک MERCK

ال آرژنین مرک MERCK

آرابینوزمرک MERCK

آسپارژین مرک MERCK

ارسنیک مرک MERCK

اکسایدمرک MERCK

اکریل آمید مرک MERCK

ان آمیل الکل مرک merck ,

انتلان مرک merck ,

ان پنتان , مرک merck

ان هپتان مرک merck ,

ان نفتیل آمین مرک merck ,

ان هگزان مرک merck,

آنتراسین مرک merck,

اورنج جی, اورتو فنانترولین مرک merck,

ائوزین مرک merck  بلو,

ایزوبوتیل مرک merck

متیل کتون مرک merck ,

ایزو آمیل الکل مرک merck,

ایزو بوتانل مرک merck

, ایزو پروپیل مریستات مرک merck  ,

ایزو پنتیل الکل ,مرک merck

 ایندول مرک merck ,

ایندول استیک اسید,مرک merck

ایندیوم, مرک

merckایندیم کلرایدمرک merck ,

ایریدیوم کلراید,مرک MERCK

   EDTA Na,

EDTA K,

ید مرک MERCK

هیدرازین  مرک MERCK

سولفات, هیستیدین مرک MERCK

هگزا کلرو پلاتینیک  مرک MERCK

اسید, هایامین مرک MERCK

هیدرواکسی پروپیل مرک MERCK

  متیل سلولز ,MERCK

هیدرواکسی کینولین مرک MERCK

هیدرواکسی اتیل سلولز,مرک MERCK

هیدروکسیل امین هیدروکلرایدمرک MERCK

هیدرازین مرک MERCK

هیدرواکسایدمرک MERCK

هماتوکسیلین مرک MERCK ,

هگزا متیل تترامین مرک MERCK

هپارین مرک MERCK

وانادیوم اکسی استیل استانات مرک MERCK

نونیل فنل مرک MERCK

نین هیدرین ,مرک MERCK

نیتروبنزن مرک MERCK

نیکل, نیترات بیسموت مرک MERCK

 نفتالین مرک MERCK

نسلر A, مرک MERCK

موراکسید, منگنزمرک MERCK

نیترات, منیزیم مرک MERCK

نیترات, منگنزمرک MERCK

سولفات, منیزیم مرک MERCK

اکساید, منیزیم,مرک MERCK

منیزیم سولفات , مرک  MERCK

مرکاپتو اتانول مرک MERCK , 

جیوه,مرک MERCK

جیوه نیترات مرک MERCK , 

جیوه کلرایدمرک MERCK ,

جیوه سولفات , مرک   MERCK

جیوه اکسیدمرک MERCK ,

متیونین ,مرک merck 

متیل آنیلین مرک merck, 

متیل بنزوات , مرک  merck

متیل بلو,مرک merck  

متیل رد,مرک  merck  

متیل اورنج مرک merck,

متانل خشک ,مرک merck 

مالاشیت گرین , مرک  merck

مالتوز ,مرک merck

لوسین, لیتیوم  مرک merck

نیترات, لیتیم  مرک   merck

تترا بورات مرک merck, 

لیتموس,مرک merck 

لسیتین مرک merck, 

لانتانیوم نیترات,  مرک merck

گیمسا, مرک merck 

گزیلن اورنج , مرک   merck

گزیلن, سیلیکون مرک merck, 

گلیسیرین مرک merck, 

گلایسین ,مرک merck 

گلوکز , مرک merck

کنگو رد,

کوماسی

بریلیانت بلو ,مرک merck

مس نیترات ,مرک merck 

مس سولفات  مرک merck , 

کرومیوم نیترات مرک merck , 

کربن دی سولفید مرک merck , 

کریستال ویولت مرک merck, 

کربن اکتیومرک merck , 

کربنات کلسیم مرک merck , 

کلرید قلع مرک merck, 

کلرید منیزیم, مرک merck 

کلرید نیکل مرک merck , 

کلرید کبالت مرک merck , 

کلرید لیتیوم, مرک merck 

کلرید کلسیم, مرک merck 

کلرید طلا, مرک merck 

کلرید مس, مرک merck 

کلرید سرب, مرک merck

کلرید سدیم,  مرک  merck

کلرید زیرکونیوم,  مرک merck

کلرید روی مرک merck, 

کلرید باریم, مرک merck 

کلرید آلومینیوم مرک merck, 

کلرید استرانسیوم 6 آبه,  مرک merck

کلرو بنزوئیل  مرک merck

کلراید, مرک merck 

کلرو بنزن مرک merck, 

کلرید فریک 6 ابه مرک merck, 

کینولین مرک merck, 

کلسترول مرک merck 

کلروفرم  دوتره , مرک   merck 

کلروفرم, مرک merck 

کلسیم فلوراید, مرک merck 

کلسیم اکساید,مرک merck  

کلسیم هیدرواکسایدمرک merck , 

کلسیم هیدروژن فسفات مرک merck , 

کلسیم استات مرک merck, 

کواکس , مرک merck

کارل فیشر, 

کادمیوم نیترات مرک merck ,

کادمیوم استات 2 ابه مرک merck, 

کادمیوم سولفات ,مرک  merck 

فورفورال مرک merck , 

فوشین اسیدی مرک merck , 

فوشین بازیک مرک merck , 

فنل فتالین مرک merck , 

فروکتوزمرک merck , 

فرمامید, مرک merck 

فرمالین مرک merck, 

فایکول مرک merck , 

فنل مرک merck , 

سودان بلک بی مرک merck

سیلیکاژل مرک merck, 

سیکلو هگزامیدمرک merck , 

سیکلو هگزانون مرک merck ,

نیترات نقره مرک merck , 

نقره سولفات مرک merck, 

سریم فلورایدمرک merck , 

سرب نیترات مرک merck , 

سدیم یدیدمرک merck , 

سرب استات مرک merck , 

سدیم هیدروکسید مرک merck, 

سدیم نیتریت مرک merck , 

تری سدیم سیترات مرک merck , 

سدیم سولفات مرک merck , 

سدیم دودسیل بنزن مرک merck

سولفونات مرک merck , 

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck, 

سیلیسیوم, سدیم تیو سولفات مرک merck, 

سدیم پراکسیدمرک merck , 

سدیم تترابورات مرک merck , 

سدیم پیرو فسفات مرک merck,

سدیم پرسولفات مرک merck, 

سدیم دی کرومات مرک merck, 

سدیم بنزوات ,مرک merck 

سدیم برمایدمرک merck , 

سدیم ارسنیت مرک merck , 

سدیم ازایدمرک merck , 

ستاولن مرک merck, 

سافرانین مرک merck , 

ساکاروز مرک merck, 

ژلاتین مرک merck , 

زیر کونیوم دی اکسایدمرک merck , 

زایلن سیانول مرک merck , 

رزورسینول مرک merck , 

رایت, دی فنیل آمین مرک merck , 

دی سیکلو سرین مرک merck ,

دی سولفین بلو,مرک merck  

دی متیل گلی اکسیم مرک  merck 

دی مدیوم بروماید, مرک merck  

دی کلرومتان مرک merck , 

دی کرومات امونیوم,  مرک merck

دی اکسید سلنیوم, 1,4مرک merck  

دی اکسان مرک merck, 

دی استیل منوکسیم,  مرک   merck

دی اتانل امین مرک merck, 

جیوه نیترات مرک merck ,

پلی اتیلن گلایکول مرک merck , 

پتاسیم یدیدمرک merck , 

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck , 

پتاسیم نیتریت مرک merck , 

پتاسیم سیانید, مرک  merck 

پتاسیم سولفات مرک merck , 

پتاسیم اگزالات ,مرک merck 

پتاسیم کلرایدمرک merck ,

پتاسیم پرسولفات مرک merck ,

پتاسیم تیوسیانات مرک merck ,

پروپانل, مرک merck 

پترولیوم بنزن مرک merck, 

پتاسیم هیدرواکسایدمرک merck ,

پنتا اکسید فسفر,مرک merck  

پیریدین مرک merck,

پالادیوم نیترات مرک merck ,

پالادیوم کلراید , مرک  merck

پارافین مرک merck 

تیونیل کلرایدمرک merck , 

تیومرسال مرک merck ,

تیوسیانات جیوه مرک merck ,

تیو استامیدمرک merck , 

تیمول بلو مرک merck

Agarose Ultra Pure,

RPMI, DMEM Hi Glucose,

DMEM Low Glucose,

IPTG,

MEM ,

PBS,

Hams / F12

, FBS ( Fetal Bovine Serum ),

PenStrep

L-Glu, HEPES, Sodium Acetate ,

Ethidium Bromide,

EDTA ,

Galic Acid

, BSA

,Bovine Serum Albumine

, IPTG, Ampicillin

, Penicillin

Streptomycin

, Kanamycin

, Choloramphenicol,

DEPC,

DAB (Di Amino Benzidine )

8-Hydroxy quinolin,

Colchicine,

Cyclo Hexemide,

Amonium Persulfat (APS),

Tris Hcl, Tris Base

Agarose Electrophoresis Grade

, Acrylamid Electrophoresis Grade,

Bis Acrylamid,

TEMED,

Boric Acid ,

Tween 20

, Triton 100 x

, Naicol, Phenol,

Trypsin,

Paromomycin Sulfate Salt,

proteinase K

, FSH

, B-Glycerol Phosphate,

Anthracen

, Naphthalen

, Sodium Bicarbonate,

Di Methyl Sulfoxide

Retinoic acid , DMSO

, Trypan Blue

Sodium Orthovanadate,

Gentamycin Solution

, Ficoll,

Tridecanoic acid

, Chitine

, DNS ( Di nitro salicilic Acid )

, Chitinase

, TAE ( Trypsin EDTA Acetate )

, Folin , Gentamycin Powder

, Phosphate Buffer

, Biotin, Histidin,

Gelatin

, Palmitic Acid

, Ethyl Cellulose,

PVP,

TMB,

Potasium iodat,

Glycerol,

Thiamine

–HCL

, Cellulase,

NaCl

, Ascorbic Acid

Vancomycin,

Cefotaxime

, Carbenicillin,

Na2HPO4,

Bromo Phenol Blue,

Agar ,

Potassium hydroxide

, Yeast Mannitol agar

, Mannitol ,

Potassium Chloride

, Sodium Molybdate

Potassium nitrate

, Manganese II Sulfate

, Cobalt II Chloride

, Rifampicin,

Silver Nitrate

, Sodium Borohydride

, Sacharose

, Oxalic Acid

, Sodium Azide

, Titriplex III

, CTAB, Mercury,

Formamide,

Cyanuric Acid

, Saponin, THF,…………….

اتانول مرک merck 

.متانول مرک merck .

اسیدکلریدریک مرک merck.

اسیدسولفوریک مرک merck .

اسیدفرمیک مرک merck.

اسیدفلوریدریک مرک merck.

اسیدنیتریک مرک merck.

اسیدسیتریک مرک merck .

فرمالین مرک merck .

آلمینیوم کلرایدمرک merck .

بنزوفنون مرک merck.

بنزن مرک merck 

.ان آمیل  مرک merck 

الکل .

آرسنازو3

.اسیدبنزوئیک مرک merck.

برموکروزول پرپلمرک merck .

برموفنول بلو  مرک merck.

بروموکروزول گرینمرک merck  .

بافر4و7و10 مرک merck.

بوتانول مرک merck  .

کامفرمرک merck  .

کانادابالزام مرک merck .

سولفات مس مرک merck 

.دی اتانول آمینمرک merck  

اتیل استات  مرک merck.

اتیلن گلیکول مرک merck .

اتیل متیل کتون مرک merck .

فلورسین  مرک merck.

گالاکتوز مرک merck.

گلوکزمرک merck .

گلایسین مرک merck  

یدمرک merck .

سولفات آهن مرک merck .

آمونیوم ایرون 3سولفات مرک merck . 

لیتیم فلورایدمرک merck .

لیتیم نیترات مرک merck 

.منیزیم فلورایدمرک merck 

.منیزیم اکسایدمرک merck .

منیزیم نیترات مرک merck . 

منیزیم سولفات مرک merck .

کلریدمنگنز مرک merck. 

اکسیدمنگنزمرک merck .

سولفات منگنزمرک merck .

مانیتول مرک merck .

استونیتریل مرک merck .

تتراهیدروفوران مرک merck .

متیل رد.مورکساید.

سولفات نیکل.

پالادیوم.

استات پالادیوم.

اسیدفسفریک

.پتاسیم کلراید.

پتاسیم یدید.پتاسیم دی کرومات.

پتاسیم فلوراید.

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck.

پتاسیم هیدروکسایدمرک merck .

پتاسیم نیترات مرک merck.

یدورپتاسیم مرک merck

.پتاسیم پرمنگنات مرک merck .

سولفات پتاسیم مرک merck .

پتاسیم تتراتیونات مرک merck 

پتاسیم تتراکلروپلاتینات مرک    merck.2

پروپانول. پیریدین مرک merck .

استات سدیم مرک merck .

سدیم آزایدمرک merck .

سدیم برمایدمرک merck 

.سدیم کلرایدمرک merck . 

سدیم دی سولفیت مرک merck .

سدیم فلورایدمرک merck .

سدیم هیدروژن کربنات مرک merck 

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck 

.سدیم نیتریت مرک merck .

سدیم پراکسایدمرک merck 

.کلریدقلع مرک merck.

کلریدتیتانیوم مرک merck. 

تیتان یلومرک merck .

اکسید تیتانیوم مرک merck.

تولوئن مرک merck .

تری کلرواستیک اسیدمرک merck .

توئئین 80 مرک merck.

اوره مرک merck.

تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک MERCK  و فلوکا و  سیگما آلدریچ و گیبکو  و دیفکو و.....می باشند.

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات