موادشیمیایی آزمایشگاهی* مواد شیمیایی صنعتی*

مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK-SIGMA

شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی تخصصی وروتین آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ارائه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

روتین وتخصصی با قیمت های بسیار مناسب بوده ودراین راستا سعی برارائه خدماتی براساس علم ودانش روز دارد امید است

که با ایجاد وبرقراری روابط گسترده با اساتید ودانشجویان وجامعه فرهیخته آزمایشگاهی دست سودجویان و واسطه های مزاحم

ومتقلب این مقوله راقطع وباعث ارتقا روزافزون علوم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی کشورباشیم.

درزیر لیستی اجمالی از محصولات آمده است وصدالبته این لیست دائم درحال تغییرات می باشد وبه طور قطع به دلیل کمبود

وقت وشرایط نوشتاری تعداد زیادی از موادشیمیایی ذکر نخواهدشد که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی لیست موجودی

قابل ارائه خواهندبود


اسیدپرکلریک مرک MERCK
اسیدفرمیک مرک MERCK اسیدنیتریک مرک MERCK اسیدسیتریک مرک MERCK

اسیداستئاریک مرک MERCK-آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK -آب دوتره مرک MERCK (دوتریوم اکساید)  MERCK 103428

آگاروز مرک MERCK 116801-آگار 101615 مرک MERCK -آلفا نفتول مرک MERCK -آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 MERCK

آب اکسیژنه مرک MERCK-آلومینیوم نیتراتMERCK -آلومینیوم سولفات MERCK -آلومینیوم بوتیلات 820054 MERCK

آلومینیوم هیدرواکسایدMERCK-آمونیاک 25% MERCK -آلومینیوم پتاسیم سولفات MERCK -آمونیوم استات MERCK

دی آمونیوم اگزالات, II-سولفات آمونیوم آیرون MERCK -آمونیوم کربنات MERCK -آمونیوم فلوراید مرک MERCK 10116

آمونیوم بی کربنات مرک MERCK 101131-آمونیوم کلراید,مرک MERCK -آمونیوم مونو وانادات مرک MERCK

آمونیوم سریم نیترات مرک MERCK 102276-آمونیوم نیترات MERCK -آمونیوم  مرک MERCK -هپتا مولیبدات MERCK

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک MERCK-آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک MERCK -آمینو آنتی پیرین مرک MERCK

آمینو نفتول سولفونیک اسیدمرک MERCK-آلیزارین MERCK -آنیلین MERCK -آیرون مرک MERCK (پودر آهن )

اتیل آکریلات 800836مرک MERCK-اتیل استات مرک merck,اتیلن گلیکول مرک merck,تری اتیل آمین هیدروکلرایدمرک MERCK

اتیل متیل کتون مرک MERCK-استارچ,مرک MERCK -استیل استون مرک MERCK -استوفنون مرک MERCK

استون مرک MERCK-استونیتریل مرک MERCK -استرانسیوم مرک MERCK -اسید اولئیک مرک MERCK -
اسید اسپارتیک مرک MERCK
-اسید اگزالیک مرک MERCK -اسید اوریک مرک MERCK -اسید پریودیک مرک MERCK

اسید باربیتوریک مرک MERCK-اسید بنزوئیکمرک MERCK -اسید بوریک مرک MERCK -اسید تارتاریک مرک MERCK

اسید تیوگلیکولیک مرک MERCK-اسید پیکریک مرک MERCK -اسید سالسیلیک مرک MERCK -اسید سولفانیلیک مرک MERCK

اسید فسفریک مرک MERCK-اسید فلوریدریک, مرک MERCK -اسید گلوتامیک مرک MERCK -اسید لاکتیک مرک MERCK

اسید متا اکریلیک مرک MERCK-اسید مالئیک مرک MERCK -اسید مولیبدیک,مرک MERCK -اسمیوم تترا اکسایدمرک MERCK

استایرن مرک MERCKاستامید, مرک MERCK -اکسیداز مرک MERCK -اریوکروم بلک تی,مرک MERCK  -اکسید مس مرک MERCK

ال سیستئین مرک MERCK-هیدرو کلرایدمرک MERCK -هگزامید, ال مرک MERCK -پرولین ,ال آلانین مرک MERCK

ال آرژنین مرک MERCK-آرابینوزمرک MERCK -آسپارژین مرک MERCK -ارسنیک مرک MERCK -اکسایدمرک MERCK

اکریل آمید مرک MERCK-ان آمیل الکل مرک merck -انتلان مرک merck -ان پنتان , مرک merck-ان هپتان مرک merck

ان نفتیل آمین مرک merck-ان هگزان مرک merck-آنتراسین مرک merck-اورنج جی, اورتو فنانترولین مرک merck,ائوزین مرک

ایزوبوتیل مرک merck-متیل کتون مرک merck ,ایزو آمیل الکل مرک merck,ایزو بوتانل مرک merck, ایزو پروپیل مریستات مرک

ایزو پنتیل الکل ,مرک merckایندول مرک merck ,ایندول استیک اسید,مرک merckایندیوم, مرک -ایندیم کلرایدمرک merck ,

ایریدیوم کلراید,EDTA-ید مرک MERCK هیدرازین  مرک MERCK سولفات, هیستیدین مرک MERCK هگزا کلرو پلاتینیک  مرک MERCK

اسید, هایامین مرک MERCKهیدرواکسی پروپیل مرک MERCK متیل سلولز ,MERCK هیدرواکسی کینولین مرک MERCK

هیدرواکسی اتیل سلولز,مرک MERCK-هیدروکسیل امین هیدروکلرایدمرک MERCK -هیدرازین مرک MERCK

هیدرواکسایدمرک MERCK-هماتوکسیلین مرک MERCK ,هگزا متیل تترامین مرک MERCK هپارین مرک MERCK

وانادیوم اکسی استیل استانات مرک MERCK -نونیل فنل مرک MERCK -نین هیدرین ,مرک MERCK

نیتروبنزن مرک MERCK-نیکل, نیترات بیسموت مرک MERCK  -نفتالین مرک MERCK نسلر A, مرک MERCK

موراکسید, منگنزمرک MERCK-نیترات, منیزیم مرک MERCK -اکساید, منیزیم,مرک MERCK

منیزیم سولفات , مرک  MERCK-مرکاپتو اتانول مرک MERCK , جیوه,مرک MERCK جیوه نیترات مرک MERCK , جیوه کلرایدمرک

جیوه سولفات , مرک   MERCKجیوه اکسیدمرک MERCK ,متیونین ,مرک merck متیل آنیلین مرک merck, متیل بنزوات , مرک  merck

متیل بلو,مرک merck  متیل رد,مرک  merck  متیل اورنج مرک merck,متانل خشک ,مرک merck مالاشیت گرین , مرک  merck

مالتوز ,مرک merckلوسین, لیتیوم  مرک merckنیترات, لیتیم  مرک   merckتترا بورات مرک merck, لیتموس,مرک merck 

لسیتین مرک merck, لانتانیوم نیترات,  مرک merckگیمسا, مرک merck گزیلن اورنج , مرک   merckگزیلن, سیلیکون مرک merck, 

گلیسیرین مرک merck, گلایسین ,مرک merck گلوکز , مرک merckکنگو رد,کوماسیبریلیانت بلو ,مرک merck

مس نیترات ,مرک merck مس سولفات  مرک merck , کرومیوم نیترات مرک merck , کربن دی سولفید مرک merck , 

کریستال ویولت مرک merck, کربن اکتیومرک merck , کربنات کلسیم مرک merck , کلرید قلع مرک merck, 

کلرید منیزیم, مرک merck کلرید نیکل مرک merck , کلرید کبالت مرک merck , کلرید لیتیوم, مرک merck

کلرید کلسیم, مرک merck
کلرید طلا, مرک merck کلرید مس, مرک merck کلرید سرب, مرک merck

کلرید سدیم,  مرک  merckکلرید زیرکونیوم,  مرک merckکلرید روی مرک merck, کلرید باریم, مرک merck 

کلرید آلومینیوم مرک merck, کلرید استرانسیوم 6 آبه,  مرک merckکلرو بنزوئیل  مرک merck

کلراید, مرک merck کلرو بنزن مرک merck, کلرید فریک 6 ابه مرک merck, کینولین مرک merck, کلسترول مرک merck 

کلروفرم  دوتره , مرک   merck کلروفرم, مرک merck کلسیم فلوراید, مرک merck کلسیم اکساید,مرک merck  

کلسیم هیدرواکسایدمرک merck , کلسیم هیدروژن فسفات مرک merck , کلسیم استات مرک merck, کواکس , مرک merck

کارل فیشر, کادمیوم نیترات مرک merck ,کادمیوم استات 2 ابه مرک merck, کادمیوم سولفات ,مرک  merck 

فورفورال مرک merck , فوشین اسیدی مرک merck , فوشین بازیک مرک merck , فنل فتالین مرک merck , 

فروکتوزمرک merck , فرمامید, مرک merck فرمالین مرک merck, فایکول مرک merck , فنل مرک merck ,

سودان بلک بی مرک merck
سیلیکاژل مرک merck, سیکلو هگزامیدمرک merck , سیکلو هگزانون مرک merck ,

نیترات نقره مرک merck , نقره سولفات مرک merck, سریم فلورایدمرک merck , سرب نیترات مرک merck , 

سدیم یدیدمرک merck , سرب استات مرک merck , سدیم هیدروکسید مرک merck, سدیم نیتریت مرک merck , 

تری سدیم سیترات مرک merck , سدیم سولفات مرک merck , سدیم دودسیل بنزن مرک merck

سولفونات مرک merck , دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck, سیلیسیوم, سدیم تیو سولفات مرک merck, 

سدیم پراکسیدمرک merck , سدیم تترابورات مرک merck , سدیم پیرو فسفات مرک merck,سدیم پرسولفات مرک merck, 

سدیم دی کرومات مرک merck, سدیم بنزوات ,مرک merck سدیم برمایدمرک merck , سدیم ارسنیت مرک merck , 

سدیم ازایدمرک merck , ستاولن مرک merck, سافرانین مرک merck , ساکاروز مرک merck, ژلاتین مرک merck , 

زیر کونیوم دی اکسایدمرک merck , زایلن سیانول مرک merck , رزورسینول مرک merck , رایت, دی فنیل آمین مرک merck , 

دی سیکلو سرین مرک merck ,دی سولفین بلو,مرک merck  دی متیل گلی اکسیم مرک  merck دی مدیوم بروماید, مرک merck  

دی کلرومتان مرک merck , دی کرومات امونیوم,  مرک merckدی اکسید سلنیوم, 1,4مرک merck  دی اکسان مرک merck, 

دی استیل منوکسیم,  مرک   merckدی اتانل امین مرک merck, جیوه نیترات مرک merck ,پلی اتیلن گلایکول مرک merck , 

پتاسیم یدیدمرک merck , پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck , پتاسیم نیتریت مرک merck , پتاسیم سیانید, مرک  merck 

پتاسیم سولفات مرک merck , پتاسیم اگزالات ,مرک merck پتاسیم کلرایدمرک merck ,پتاسیم پرسولفات مرک merck ,

پتاسیم تیوسیانات مرک merck ,پروپانل, مرک merck پترولیوم بنزن مرک merck, پتاسیم هیدرواکسایدمرک merck ,

پنتا اکسید فسفر,مرک merck  پیریدین مرک merck,پالادیوم نیترات مرک merck ,پالادیوم کلراید , مرک  merck

پارافین مرک merck تیونیل کلرایدمرک merck , تیومرسال مرک merck ,تیوسیانات جیوه مرک merck ,تیو استامیدمرک merck , 

 

اتانول مرک merck .متانول مرک merck .اسیدکلریدریک مرک merck.اسیدسولفوریک مرک merck .اسیدفرمیک مرک merck.

اسیدفلوریدریک مرک merck.اسیدنیتریک مرک merck.اسیدسیتریک مرک merck .فرمالین مرک merck .آلمینیوم کلرایدمرک merck

بنزوفنون مرک merck.بنزن مرک merck .ان آمیل  مرک merck الکل .آرسنازو3.اسیدبنزوئیک مرک merck.برموکروزول پرپلمرک merck .

برموفنول بلو  مرک merck.بروموکروزول گرینمرک merck  .بافر4مرک وبافر7 مرک وبافر10 مرک merck.بوتانول مرک merck  .کامفرمرک merck  .

کانادابالزام مرک merck .سولفات مس مرک merck .دی اتانول آمینمرک merck  اتیل استات  مرک merck.اتیلن گلیکول مرک merck .

اتیل متیل کتون مرک merck .فلورسین  مرک merck.گالاکتوز مرک merck.گلوکزمرک merck .گلایسین مرک merck  

یدمرک merck .سولفات آهن مرک merck .آمونیوم ایرون 3سولفات مرک merck . لیتیم فلورایدمرک merck .

لیتیم نیترات مرک merck .منیزیم فلورایدمرک merck .منیزیم اکسایدمرک merck .منیزیم نیترات مرک merck . 

منیزیم سولفات مرک merck .کلریدمنگنز مرک merck. اکسیدمنگنزمرک merck .سولفات منگنزمرک merck .مانیتول مرک merck .

استونیتریل مرک merck .تتراهیدروفوران مرک merck .متیل رد.مورکساید.سولفات نیکل.پالادیوم.استات پالادیوم.اسیدفسفریک

.پتاسیم کلراید.پتاسیم یدید.پتاسیم دی کرومات.پتاسیم فلوراید.پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck.

پتاسیم هیدروکسایدمرک merck .
پتاسیم نیترات مرک merck.یدورپتاسیم مرک merck.پتاسیم پرمنگنات مرک merck .

سولفات پتاسیم مرک merck .پتاسیم تتراتیونات مرک merck پتاسیم تتراکلروپلاتینات مرک    merck.2

پروپانول. پیریدین مرک merck .استات سدیم مرک merck .سدیم آزایدمرک merck .سدیم برمایدمرک merck 

.سدیم کلرایدمرک merck . سدیم دی سولفیت مرک merck .سدیم فلورایدمرک merck .سدیم هیدروژن کربنات مرک merck 

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck .سدیم نیتریت مرک merck .سدیم پراکسایدمرک merck .کلریدقلع مرک merck.

کلریدتیتانیوم مرک merck. تیتان یلومرک merck .اکسید تیتانیوم مرک merck.تولوئن مرک merck .

تری کلرواستیک اسیدمرک merck .
توئئین 80 مرک merck.اوره مرک merck.

تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک MERCK  و فلوکا و  سیگما آلدریچ و گیبکو  و دیفکو و.....می باشند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات