روش ساخت محلولهای آزمایشگاهی محلول سازی در آزمایشگاه

روش ساخت محلولهای آزمایشگاهی

چگونگی ساخت محلول در آزمایشگاههای شیمی و تحقیقاتی

روش ساخت معرف تیمول فتالئین:

ابتدا0.4  گرم تیمول فتالئین را در 600 میلی لیتراز اتانول حل نموده وسپس  400 میلی لیتر آب مقطربه آن اضافه می نماییم و سپس محلول ررا آنقدرهم میزنیم تاکاملا یکنواخت شود و اگررسوبی درمحلول وجوددارد  آنرا صاف می کنیم

روش ساخت معرف متیل اورانژ

به این صورت است که 0.5گرم از معرف رادر یک لیتر آب مقطر حل می کنیم
روش ساخت محلول اسیدکلریدریک  0.1نرمال

82.8 میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ را به حجم یک لیترمیرسانیم و یا یک عدد تیترازول 0.1نرمال را به حجم یک لیتر می رسانیم
روش ساخت محلول اسیدکلریدریک  1نرمال
82.8 میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ را به حجم یک لیترمیرسانیم و یا یک عدد تیترازول 1نرمال را به حجم یک لیتر می رسانیم
روش ساخت محلول آب مقطراسیدی
20میلی لیتراسیدکلریدریک رابا 500 میلی لیتر آب مقطرمخلوط نمایید

اسیدکلریدریک 5%

به ازای هر5میلی لیتراسیدکلریدریک .95 میلی لیتر آب مقطر اضافه نمایید

محلول اسیدنیتریک 0.1نرمال

6.9میلی لیتر اسیدنیتریک غلیظ را به حجم یک لیترمی رسانیم

محلول 0.1نرمال سود


1گرم NAOH جامدرابه در آب مقطرحل نموده ودر یک بالن ژوژه 250میلی لیتری به حجم می رسانیم

محلول 4نرمال KOH


مقدار250گرم KOHجامدرا در آب مقطرحل نموده و به حجم یک لیتر می رسانیم

محلول سازی
روش ساخت محلولهای آزمایشگاهی
نکته های محلول سازی


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات