ارلن*

ارلن آزمایشگاهی
ارلن مایر
ارلن شیشه ای نیزیکی دیگرازوسایل بسیارپرکاربرددرآزمایشگاهها می باشد
ارلن دارای شکلی مخروطی مانند می باشد
ازارلن برای نگهداری مایعات , حرارت دان مایعات , مخلوط کردن مایعات استفاده میشود
باریک بودن دهانه ارلن مانع تبخیربیش از حدموادداخل ارلن می شود
ارلن ها دارای دو مدلدهانه ساده و دهانه روداژدارمی باشند
دارای جنسی ازبروسیلیکات می باشدکه دماییدرحدود400درجه راتحمل می کند
ارلن نیزدارای مدلهای مختلفی مانند ارلن مایرساده دهانه گشاد,ارلنارلن درپیچ دار,ارلن بیودی,ارلن خلاء وارلن روداژدارمی باشد
ارلن ها دارای حجمهای زیر می باشند:
ارلن 25سی سی
ارلن 50سی سی
ارلن 100سی سی
ارلن 250سی سی
ارلن 500سی سی
ارلن 1000سی سی
ارلن 2000سی سی
ارلن 3000سی سی
ارلن 5000سی سی
ارلن 10000سی سی

فروش ارلن مایر
قیمت ارلن مایر
 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات