بالن ته گرد*

بالن ته گرد*
فلاسک ته گرد,فلاسک شیشه ا ی ته گرد,فلاسک ته صاف
از بالن ته گرددر آزمایشگاهابیشتربرای حرارت دادن مایعات استفاده میشود ته گردبودن این وسیله باعث میشودکه حرارت بصورت یکنواخت به تمام محلول برسد
بالنهای ته گرددارای مدلهای بالن ته گرددودهانه و بالن ته گردسه دهانهو بالن ته گردچهاردهانه می باشند
بالنهای ته گرددارای مقاومت دمای تا500درجه سانتیگرادمی باشندومقاوم دربرابرانواع موادشیمیایی
بالن ته گرددرشوف بالنهای دارای کاربرد زیادی می باشد
بالن ته صاف
این نیزیکی دیگرازمدلهای بالن های آزمایشگاهی می باشد
برای حرارت دادن بالن ته صاف بایدازتوری استفاده نمودبطریکه ابتداتوری برروی سه پایه قرارگیرو سپس بالن برروی آن
کلااز بالنهابرای مخلوط کردن انواع مایعات استفاده میشود
بالن های ته صاف و ته گرددارای حجمهای زیرمی باشند:
بالن ته صاف 25سی سی
بالن ته صاف 50 سی سی
بالن ته صاف 100سی سی
بالن ته صاف 250سی سی
بالن ته صاف 500سی سی
بالن ته صاف 1000سی سی
بالن ته صاف 2000سی سی
بالن ته صاف 3000سی سی
بالن ته صاف 5000سی سی
بالن ته صاف 10000سی سی
بالن ته صاف 20000سی سی
بالن ته صاف 30000سی سی
بالن ته صاف 50000سی سی

بالن ته گرد25سی سی
بالن ته گرد50سی سی
بالن ته گرد100سی سی
بالن ته گرد250سی سی
بالن ته گرد500سی سی
بالن ته گرد1000سی سی
بالن ته گرد2000سی سی
بالن ته گرد3000سی سی
بالن ته گرد5000سی سی
بالن ته گرد10000سی سی
بالن ته گرد20000سی سی
بالن ته گرد30000سی سی
بالن ته گرد50000سی سی 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات