استوانه مدرج شیشه ای*

استوانه مدرج*
مزورمدرج
استوانه مدرج یا مزورمدرج وسیله از جنس شیشه بوده وبرای اندازه گیری مایعات بکاربرده می شود
استوانه مدرج دارای مدلهای مختلفی می باشد
استوانه مدرج پایه گرد
استوانه مدرج پایه شش گوش
استوانه مدرج رداژبادرپوش
سطح بیرونی استوانه های مدرج یا مزورها مدرج می باشد و برخلاف پیپت و بورت درجه بندی آن از پایین شروع می شود
استواه مدرج دارای حجمهای زیرمی باشد
استوانه مدرج 5سی سی
استوانه مدرح 10سی سی
استوانه مدرج25سی سی
استوانه مدرج 50سی سی
استوانه مدرج 100سی سی
استوانه مدرج 250سی سی
استوانه مدرج 500سی سی
استوانه مدرج 1000سی سی
استوانه مدرج 2000سی سی
استوانه مدرج 3000سی سی
تمامی استوانه های مدرج می تواننددارای پایه گرد و شش گوش باشند


قیمت استوانه مدرج پایه گرد
قیمت استوانه مدرج پایه شش گوش
قیمت استوانه مدرج پایه پلاستیکی
فروش استوانه مدرج
 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات