بطری پلاستیکی آزمایشگاهی

بطری پلاستیکی
بطری در دارپلاستیکی
بطری پلاستیکی با درب پیچدار جهت نگهداری محلولها وموادشیمیایی در آزمایشگاههای مختلف شیمی و تحقیقاتی در حجمهای مختلف
بطری درب پیچدار 125میلی لیتری
بطری درب پیچدار250میلی لیتری
بطری درب پیچدار500میلی لیتری
بطری درب پیچدار 1000میلی لیتری
بطری درب پیچدار تیره

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات