بطری پلاستیکی آزمایشگاهی

بطری پلاستیکی
بطری در دارپلاستیکی
بطری پلاستیکی با درب پیچدار جهت نگهداری محلولها وموادشیمیایی در آزمایشگاههای مختلف شیمی و تحقیقاتی در حجمهای مختلف
بطری درب پیچدار 125میلی لیتری
بطری درب پیچدار250میلی لیتری
بطری درب پیچدار500میلی لیتری
بطری درب پیچدار 1000میلی لیتری
بطری درب پیچدار تیره

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات