قیف دکانتور*

قیف دکانتور*
قیف دکانتور یکی از وسایل آزمایشگاهی می باشد که برای جداسازی محلولهای مختلف با چگالی های مختلف می باشد
قیف دکانتوردارای یک درپوش دربالا و یک شیردرپایین می باشد
بوسیله قیف دکانتور می توان محل هایی مانند آب و روغن که دارای چگالی مختلفی می باشند از هم جداکردبطوریکه محلولی که دارای چگالی پایین تری است درزیرقرارگرفته و محلول که چگالی کمتری دارد دربالا زمانیکه شیر قیف رابازمی کنیم ابتدامحلول سنگین ترجداشده تا به مرزدومحلول برسیم که دراین صورت عمل جداسازی صورت گرفته است
قیف دکانتوردارای مدلهای مختلف می باشد
قیف دکانتورشیرشیشه ای
قیف دکانتور شیرتفلونی
قیف دکانتوراستوانه ای
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 50سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 100سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 250سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 500سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 1000سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 2000سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 3000سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 6000سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 10000سی سی
قیف دکانتورشیشه ای پیرکس شیرتفلونی 15000سی سی
تمامی مدلهای بالا دارای شیرشیرشیبشه ای نیزمی باشد

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات