قرص دی پی دی تری پالین تست* DPD3 PALINTEST

قرص دی پی دی تری پالین تست

قرص دی پی دی تری یکی از قرصهای شناساگری است که در اندازه گیری پارامترهای آب بکاربرده می شود

قرص دی پی دی 3 جهت تعیین مقدارکلرباقیمانده در آب کاربردبسیاری دارد

از قرصهای دی پی دی تری هم می توان در کیتهای کلرسنج دستی پالین تست استفاده نمود و هم در دستگاههای کلرسنج پالین تست می توان استفاده نمودمنتها بااین تفاوت که قرصهای دی پی دی تری دستی با قرصهای دی پی دی تری دستگاهی دارای تفاوت می باشندو هرکدام مخصوص خودهستند

قرص دی پی دی تری پالین تست در بسته های 250عددی می باشد

هربسته از قرصهای 250عددی دی پی دی تری پالین تست دارای 25ورق 10عددی هستند

روش استفاده از قرص دی پی دی تری پالین تست نیز به این گونه است که ابتدا نمونه ای را که برداشته ایم درداخل کیت کلرسنج می ریزیم البته باید ابتدایک بار محفظه کیت کلررابا آب نمونه شستشو دهیم و سپس در ستون مربوط به دی پی دی یک قرص دی پی دی وان بدون اینکه تماسی با دست ما داشته باشد می اندازیم سپس با توجه به تغییررنگ ایجادشده عددمورد نظرراقرائت می کنیم سپس در همان نمونه یک قرص دی پی دی تری می اندازیم و مانندحالت قبل با توجه به تغییررنگ موردنظر این عددرانیز قرائت می کنیم حال تفاضل این دو عدد مقدار کلرباقیمانده یا مقدارکلرتوتال راا به ما می دهد

کلرباقیمانده یا برمین تاثیرزیادی در تنظیم مقدارپودر کلردر اضافه کردن به آب را دارد و ازاینرو یکی از پارامترهای مهم و اساسی به شمارمی آید

از اینرو شرکت آداک ویراپژوه علاوه بر قرص دی پی دی تری پالین تست قرص دی پی دی وان پالین تست و قرص پی اچ پالین تست

رانیزآماده فروش به شماعزیزان دارد

کیت کلرسنج پالین تست به همراه 40عددقرص یکی دیگر از محصولات کمپانی پالین تست برای اندازه گیری پارامترهای کلرو پی اچ آب می باشد

قیمت قرص دی پی دی تری پالین تست انگلستان

قیمت قرص DPD3 PALINTEST

فروش قرص دی پی دی تری پالین تست 250عددی در ایران  (PALINTEST)

نمایندگی فروش قرص دی پی دی و دی پی دی تری پالین تست درایران (PALINTEST)

قیمت بسته 250عددی قرص دی پی دی پالین تست ( PALINTEST)

فروش بسته 250عددی قرص دی پی دی پالین تست(PALINTEST)
قرص دی پی دی 3 پالین تست
قرص DPD3 Palintest

قرص دی پی دی تری برای اندازه گیری کلرتوتال
فروش انواع قرص دی پی دی تری
قرص دی پی دی تری
قیمت قرص دی پی دی تری پالین تست
قیمت قرص دی پی دی تری لاویباند
قرص دی پی دی تری چیست؟
کاربردقرص دی پی دی تری
قیمت قرص دی پی دی تری DPD3
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط