نوار تست آب آشامیدنی استریپ تست آب آشامیدنی

 نوار تست آب آشامیدنی , نوارتست آب آشامیدنی LAMOTTE

اصولا یکی از بزرگترین خطراتی که جان انسانهارا تهدید می کند در سراسردنیا استفاده از آب شرب ناسالم می باشد خوب پر

واضح است که در همه جا آزمایشگاههای تخصصی و مجهزوجود ندارند و ممکن است این نگرانی برای مصرف کننده وجود داشته

باشد که آیا این آبی که استفاده می کند سالم است یا خیر از اینرو کارشناسان این شرکت اقدام به واردات نوعی استریپ تست

یا نوار تست کاغذی از کمپانیLAMOTTEلاموت آمریکا نموده اند که این استریپ تستها براحتی تمام مشکلات اندازه گیری رادرهر

مکانی حل می کند

این تستهای کاغذی و یا استریپ تست آب آشامیدنی دارای دقت بسیار بالا در حدppmبوده و بسیار سبک و قابل حمل و نقل

می باشد و حتی آدمهای معمولی نیز می توانند از این استنریپ تستها استفاده کنند

در هر بسته استوانه ای شکل استریپهای آب آشامیدنی تعداد  25نوار تست جهت 25 بار آزمایش وجوددارد که با هر بار آزمایش و

یا هربار استفاده از این نوارهای کاغذی تست آب آشامیدنی می توان 7 پارامتر مهم آب را اندازه گیری نمود پارامترهای قابل اندازه

گیری بشرح زیر می باشند:

قابلیت اندازه گیری کلرآزاد و توتال از 0 تا 10ppm و با دقت 0 و 0.5 و 1.0 و 3.0 و 5.0 و 10.0(نوارتست آب آشاتمیدنی)

قابلیت اندازه گیری ph از رنج 4 تا 10ppm با صحت 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10(نوارتست آب آشامیدنی)

قابلیت اندازه گیری سختی آب از 0 تا 400ppm با صحت 0 و 50 و 100 و 200 و 400(نوارتست آب آشامیدنی)

اندازه گیری نیترات از رنج 0 تا 50ppm با صحت و بازه اندازه گیری 0 و 5 و 10 و 25 و 50(نوارتست آب آشامیدنی)

قابلیت اندازه گیری نیتریت از رنج 0 تا 10pmm و بازه اندازه گیری 0.0 و 0.5 و 1.0 و 5.0 و 10.0(تست آب آشامیدنی)

بنابراین با استفاده از این نوار تست براحتی می توان از سالم بودن آب آشامیدنی و یا ناسالم بودن آن مطلع شد(تست آب

آشامیددنی)

روش استفاده از نوار تست آب آشامیدنی به این صورت می باشدکه ابتدا مقداری از آب نمونه رادر داخل ظرف نمونه گیری ریخته و

سپس یک یاز نوارهای کاغذی را از داخل قوطی خارج کرده و در نمونه قرار می دهیم پس از گذشت کمتر از 10 ثانیه می توان

تغییر رنگ را مشاهده کرد حال نوار کاغذی رادر کنار قوی گرفته و با توجه به تغییررنگ ایجاد شده عدد مورد نظررا قرائت می کنیم

نوار تست آب آشامیدنی 25 تستی آمریکایی

استریپ تست آب آشامیدنی با دقت ppm

قیمت استریپ تست آب آشامیدنی آمریکایی لاموت

فروش استریپ تست نیترات و نیتریت آب آشامیدنی لاموت آمریکا

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط