ازن مترپالین تست*ازن متردیجیتال

ازن مترپالین تست
ازن متردیجیتال پالین تست*
دستگاه ازن متر دیجیتال ساخت کمپانی پالین تست palintest انگلستان دارای کاربرد بسیارزیادی در صنعت آب و فاضلاب می باشد
ازن متر دیجیتال پالین تست دارای قابلیت اندازه گیری مقدار ازن در آب آشامیدنی و فاضلاب می باشد
ازن متردیجیتال دارای قابلیت کارکرد به روش فتومتری و با استفاده از قرص DPD4 پالین تست می باشد
دارای سل مخصوص نمونه گیری
دارای کیف مخصوص حمل
دارای استاندارد IP67 و یا قابلیت ضدآب می باشد
ازن متردیجیتال پالین تست دارای طول موج 530nm می باشد
روش کاردستگاه ازن مترپالین تست برمبنای روش رنگ سنجی و یا اندازه گیری میزان شدت رنگها می باشد
دستگاه ازن مترپالین تست دارای یک لوله برای BLANK برای تنظیم دستگاه و یک لوله برای Sample می باشد
دستگاه در حالتی که لوله خالی یا BLANK رادرداخل آن قرارمی دهیم باید عدد0.00 را نشان دهد
از لوله های نمونه برداری باید به شدت مراقبت شودزیراهرگونه خراش یا کدرشدن ویا ساییدگی لوله ها باعث اشتباه در جواب آزمایش می شود
برای انجام آزمایش هرگز نمونه هارابرروی دستگاه نباید آماده کردبلکه بایدآنهارااز قبل آماده سازی کنیم
اطراف دستگاه باید مقدارفضای کافی برای انجام آزمایش داشته باشیم
بعداز آماده سازی نمونه خالی و نمونه موردآزمایش حتما درب لوله هارا بایدببندید
قبل از انجام آزمایش لوله هارا با یک دستمال تمیز باید تمیزکنیم تا چیزی برروی آنها باقی نمانده باشد
درصورت نشت و یا ریختن چندقطره برروی دستگاه بلافاصله بایدآنراتمیزکنیم
دستگاه ازن متر دیجیتال دارای قابلیت نگهداری اطلاعات 10آزمایش آخرمی باشد
برای انجام آزمایش مقداری از نمونه رادردرون سل مربوطه ریخته و سپس یک عددقرص دی پی دی فورپالین تست DPD4 را درداخل آن خرد کرده و به آن اضافه
می کنیم و سپس آنرادرداخل دستگاه قرارداده و بلافاصله عددموردنظرراقرائت می کنیم
دزصورت بروز اشکال در دستگاه هرخطابا یک کد مشخص ,نمایش داده می شود
رفع ایرادات یا خطاهای موجوددردستگاه ازن مترپالین تست
خطابا کد7 : نمایانگر نوربیش از حددر دستگاه می باشد که برای رفع آن باید شرایط مناسب را برای انجام آزمایش محیاکنیم
خطابا کد8  :نشانگر ایجادخطا در سیستم اپتیکی دستگاه می باشد که باید با کارشناسان شرکت آداک ویراپژوه تماس حاصل نمایید
خطا با کد9 : نشانگر نبود نور کافی دردستگاه برای انجام آزمایش می باشد
دستگاه ازن متردیجیتال دارای منبع نوری LED می باشد
دارای سیستم نوری مخصوص به همراه فیلترها و فوتو دتکتورهای خاص می باشد
طول موج دستگاه 530nm با دقت 2nm می باشد
دارای پهنای باند فیلتر درحدود   10nm می باشد  
دارای صفحه نمایش 64*128 پیکسل می باشد
محدوده دمای عملیاتی از 0 تا 50 درجه سانتیگرادمی باشد
بهترین و دقیق ترین دستگاه برای اندازه گیری مقدارازن موجوددرآب

قیمت ازن متردیجیتال پالین تست
ازن متردیجیتال پالین تست
دستگاه اندازه گیری ازن palintest
قرص دی پی دی فوربرای اندازه گیری مقدارازن
قیمت قرص دی پی دی 4
فروش قرصdpd4پالین تست
ازن مترقلمی دیجیتال
قیمت ازن مترقلمی دیجیتال
دستگاه ازن مترپالین تست

قرص دی پی دی فورپالین تست
قرص دی پی دی فورپالین تست دربسته های 250عددی
قیمت قرص 250عددی دی پی دی فورپالین تست

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIWnv70PMpJoSHAO5OP47sQBVmy5qUx8iAJv-LybI0WPP-mcDR
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط