کیت فتومترپالین تست

شرکت آداک ویراپژوه درراستای ارائه خدمات به شما عزیزان اقدام به ارائه کیت های مربوط به فتومترپالین تست جهت فروش و ارائه خدمات پس ازفروش نموده است

لیست کیتها و پارامترهای قابل اندازه گیری توسط فتومترپالین تست بشرح زیر می باشد:
ازآنجا که کارکرد دستگاههای فتومترپالین تست بدون کیت امکان پذیرنمی باشد وبرای هربرند باید کیت مخصوص همان برنداستفاده شود درزیرتعدادی از موجودیهای این شرکت را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم

کیت آلومینیوم با کدAP-166

کیت آمونیاک با کد AP-152

کیت آهن LR با کد AP-155

کیت آهن MR با کد AP-292

کیت آهن HRبا کد AP-156

کیت ارگانوفسفونات با کد  AP-262

کیت ازن با کد AP-056

کیت برم باکدAP-060

کیت پتاسیم  با کد AP-189

کیت PH با کد AP-130

کیت DPDباکد AP-052

کیت رنگ با کد AP-269

کیت روی با کدAP-148

کیت سختی کل با کدAP-254

کیت سختی کلسیم با کدAP-252

کیت سولفات با کدAP-154

کیت سولفید با کد AP-168

کیت سیانوریک اسید با کدAP-087

کیت سیلیسLR با کد AP-181

کیت سیلیسHR با کد AP-290

کیت فسفات LR با کد AP-177

کیت فسفات HR با کد AP-114

کیت فلوراید با کدAP-179

کیت فنل با کد AP-287

کیت قلیائیت فنل فتالئین با کد AP-251

کیت قلیائیت کل با کد AP-188

کیت قلیائیت متیل اورانژ با کد AP-250

کیت کدورت با کد AP-269

کیت کروم سه ظرفیتی با کد AP-283

کیت کروم شش ظرفیتی با کد AP-281

کیت مس آزاد با کد AP-187

کیت مس آزاد وکل با کد AP-186

کیت منگنز با کد AP-173

کیت منیزیم با کد AP-193

کیت مولیبدات LR با کد AP-258

کیت مولیبدات HR با کد AP-175

کیت نیترات با کد AP-163

کیت نیتریت باکد AP-109

کیت نیکل باکد AP-284

کیت هیدرازین با کد AP-103

تمامی این کیتها جهت اندازه گیری پارامترهای آب و فاضلاب در دستگاههای فتومترپالین تست مورداستفاده قرارمیگرند

کیت فتومترپالین تست

قیمت کیت فتومترپالین تست

فروش کیت پالین تست
کیت پالین تست
کیت دستگاهی
کیت دستگاهی پالین تست

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط