کیت ازن هوا

کیت اندازه گیری سنجش ازن موجوددرهوا
کیت ازن هوا
کیت استریپ تست ازن هوا
شرکت آداک ویراپژوه برای اولین باردرایران و درراستای حمایت ازتولیدداخلی اقدام به تولید و ارائه کیت سنجش ازن موجوددرهوا بصورت استریپ تست نموده است این تکنولوژی تا قبل ازاین دراختیارکمپانیهای اروپایی بودکه درحال حاضر این شرکت به این تکنولوژی دستیابی پیداکرده است
کیت سنجش ازن موجوددرهوادارای حساسیت بسیاربالایی می باشد و قابلیت اندازه گیری ازن هوارااز2تا200میکروگرم دارا می باشد
سنجش ازن به این صورت می باشد که درابتدا نوارهای استریپ مربوطه را بوسیله آب مقطرمرطوب کرده و سپس درمعرض هوا و یا دستگاههای ازن ساز قرارمی دهیم و پس از تغییررنگ -تغییررنگ مربوطه را باجدول مقایسه کرده و عدد موردنظربدست می آید
از کیت سنجش ازن هوا در بسیاری ازمراکز مانند سازمانهای محیط زیست .سازمانهای مشاوره .آزمایشگاههای معتمد آب و هوا.سازمان هواشناسی برای سنجش میزان ازن تروپوسفری درکلان شهرها.ارزیابی عملکردد
ستگاههای ازن ژنراتوروهمچنین به منظورحفظ مواردایمنی پرسنل درمعرض تماس با ازن درکارگاهها وکارخانه هایی که ازدستگاه ازن ژنراتوراستفاده می کنند
این کیت دارای قابلیت اندازه گیری به دوصورت را دارد به این صورت که اگردرمعرض مستقیم ازن قراربگیرد بسرعت پاسخ داده و مدل دیگراینکه می تواندد در معرض هوایی باشدکه دارای ازن می باشد و زمان اندازه گیری آن تا 8ساعت بطول می انجامد

شاخص سنجش ازن موجوددرهوابرحسب میکروگرمدرمترمکعب(زمان تماس باهواکمتراز8ساعت)
205 200 190 185 180 170 160 130 110
180 170 160 155 150 130 110 90 60
160 155 145 135 130 110 85 60 30
130 120 110 95 80 60 50 30 15
80 70 60 50 45 30 25 17 10
شاخص سنجش میزان ازن هوادرزمان تماس بیشتراز8ساعت
205 200 190 185 180 170 160 130 110 70
180 170 160 155 150 130 110 90 60 30
160 155 145 135 130 110 85 60 30 10
130 120 100 95 80 60 50 30 15 5
80 70 60 50 45 30 25 17 10 2

کیت ازن استریپی یکی ازساده ترین راههای اندازه گیری میزان ازن هوادرایران می باشد

نمایندگی کیت ازن هوا
کیت ازن هوااستریپی
فروش کیت ازن هوا
قیمت کیت ازن هوا
جدیدترین کیت سنجش ازن هوا
کیت ازن هوا
استریپ ازن
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط