فیلترشنی و فیلترکارتریجی

فیلترشنی
فیلترکارتریج
بطورکلی فیلترهای تصفیه آب استخردارای سه نوع فیلترشنی و فیلترکارتریج و فیلتردیاتومه هستند اما معمولا سهم فیلترهای کارتریج و فیلترهای شنی نسبت به فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب بیشترمی باشد
فیلترهای شنی دارای سابقه طولانی تری نسبت به فیلترهای کارتریج برای تصفیه آب استخرها دارنددرصورتی که فیلترهای کارتریج فناوری جدیدتری محسوب می شوندونسبت به فیلترهای شنی ازبرخی مزایا برخوردارمی باشند
درقضیه فیلتراسیون یکی از مهمترین شاخص ها ی کیفیت فیلتراسیون اندازه ذراتی است که ازآب جدامی شودهرچه فیلترهای تصفیهه آب بتوانند ذرات کوچکتری را ازآب جدا کنندکدورت آب کمترشده وبه تبع آن آب شفاف تر و زلال تر دردسترس می باشد
تفاوت فیلترشنی و فیلترکارتریج درنوع اندازه جداسازی ذرات می باشد بطوریکه درفیلترهای شنی ذراتی با مش بالای 15میکرون جداسازی می شوددرصورتیکه درفیلترهای کارتریج این عملکردبهبودیافته و ذراتی باا مش بالای 5میکرون جداسازیی می شوند به عبارت دیگرتوان حذف ذرات درفیلترهای کارتریج سه برابر بیشتر از فیلترهای شنی می باشد
بنابراین مادر انتخاب فیلترهای کارتریج دغدغه ظرفیت آبدهی رانداریم البته این موضوع درجایی اهمیتت بیشترپیدا می کندکه پمپ استخری که انتخاب و یا خریداری شده ازتوان بالایی برخوردار بودهه و آبدهی آن بیشترازمیزان موردنیازاستخراست
افت فشاردر فیلترهای شنی درظرفیتهای آبدهی مشابه نسبت به فیلترهای کارتریجی بسیاربالاتراست علاوه برستون سیلیس داخل فیلترهای شنی شیرهای چندراهه که دربالا و یا کنار فیلترها نصب می شوند نیزباغث افت فشارچشمگیرآب درمدارتصفیه استخرمی شوند درضمن به این نکته نیزبایدتوجه داشت که شیرهای چندراهه نسبت به شیرهای دوحالته دارای افت فشار بیشتری می باشند چون باعث تغییرجهت جریان آب درزوایای مختلف می شوند
مزایای دیگر فیلترکارتریج نسبت به فیلترشنی زمان شستشو و یا بک واش آنها می باشد که فیلترهای کارتریج زمان طولانی تری قابل استفاده بوده و برعکس فیلترهای شنی که معمولا بین 7تا 12روز باید شسته شوند می توان در سال دوتا سه مرتبه این کاررا انجام داد
هزینه خرید فیلترهای کارتریجی نسبت به فیلترهای شنی درحدود سه برابر بیشترمی باشدکه این امر بااینکه فیلترکارتریج دارای قدرت جذب تا سه برابر بالاتر و قدرت آبدهی بیشتر و نیاز به نگهداری کمتری را دارداما باعث خریدکمتر می شود
یکی دیگر از مزایای فیلترهای شنی نسبت به کارتریج طول عمربالای فیلتروسیلیس داخل آن است اینن در حالی است که کارتریجهای داخلی فیلترهای کارتریج دربازه زمانی بین 3تا5سال لمی بایست تعویض شوند و هزینه تعویض آن معادل 40 تا 75 درصد قیمت کل فیلتر می باشد

درکل فیلتر شنی دارای هزینه اولیه کمتر-طول عمربالاترموادفیلتراسیون  داخل فیلتر و معایبی شامل : محدودیت ظرفیت آبدهی و افزایش حجم واشغال فضای زیاد دراستخرهای بزرگ -هدررفت آب ناشی از بک واش-مشکلات زیست محیطی ناشی ازخروج آب بک واش درمحیط در استخرهای مجهز به کلرزن نمکی
در فیلترهای کارتریجی قدرت تصفیه و شفافیت بیشترآب- افت فشار کمتر-نگهداری آسانتر درصورت انتخاب سایزمناسب فیلتر- ظرفیت آبدهی بالا و معایب هزینه اولیه بالتر و گران بودن فیلترهای کارتریج درزمان تعویض

قیمت فیلتر تصفیه آب استخری
قیمت فیلتر شنی تصفیه آب استخری
قیمت قیلتر کارتریج آب استخر
مزایا و معایب فیلتر شنی و کارتریج
بهترین فیلترتصفیه آب استخری
فروش فیلتر تصفیه آب استخری
نصب انواع فیلترهای تصفیه آب
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط