کیت کلرسنج پالین تست* کیت کلرو پی اچ

کیت کلرسنج*

شایدبتوان به راحتی عنوان کردکه کیت کلرسنج یکی ازپرکاربردی ترین کیتهای آنالیزشیمیایی آب می باشدبطوریکه موارداستفاده این کیت کلرسنج رادرتمامی صنایع می توان مشاهده نمود
کیت کلرسنج کمپانیpalintestپالین تست انگلستان بطور کاملا تخصصی برای سنجش کلر آزاد وph آب آشامیدنی میتواند مورداستفاده قراربگیرد
دقت کیت کلرپالین تست دارای رنج 0.1 برای اندازه گیری کلر آزاد تولید نموده است که این خودیکی از بزرگترین محاسن این کیتها می باشد
این کیتها دارای 40عدد قرص هستند که تعداد20 عدد آنها برای DPDو تعداد20 عدد دیگر برای اندازه گیری ph می باشد
روش اندازه گیری به روش رنگ سنجی می باشد هر چقدر میزان کلر  و ph آب بیشتر باشد طیف رنگی پررنگ تری ایجاد می شود

کیت کلر دارای جعبه قابل حمل می باشد  (کیت کلرسنج  پالین تست)

در صورت اتمام قرصها به راحتی قابل تهیه  از این شرکت می باشند

دقت اندازه گیری این کیت کلروphدر حد ppm می باشد 

قیمت این کیت کلر بسیار مناسب بوده و قابل حمل بودن آن یکی دیگر از محاسنش می باشد (کیت کلرسنج)

کیت کلرسنج ساخت انگلستان از کمپانی پالین تست  (کیت کلرسنج پالین تست)

کیت کلرسنج آلمانی از کمپانی لاوی باند آلمان ( کیت کلرسنج)
دارای محدوده اندازه گیری0.1-1.0 mg/l با فواصل 0.1 درجه
0.6-6.0mg/l با فواصل 0.5 درجه یا 1 درجه
PH:6.8-8.2 با فواصل 0.2 درجه
دارای دومحفظه جداگانه برای کلروپی اچ
بزرگتری حسن کیت کلرسنج پالین تست نسبت به بقیه برندها عدم تغییررنگ ستونهای رنگی دراستفاده طولانی وممتد به دلیل ساختارکیت که شامل قرارگرفتن لایه رنگی درقسمت داخلی کیت می باشد
دارای قابلیت اندازه گیری ترکیبات مختلف شامل:کلرآزادباقیمانده-کلرکل-ترکیبات مونوودی کلروآمین

کیت سنجش کلر یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روشهای اندازه گیری کلرو پی اچ می باشد

کیت کلرسنج پالین تست
قیمت کیت کلرسنج پالین تست
فروش کیت کلرسنج پالین تست
قرص دی پی دی کیت کلرسنج
قیمت قرص دی پی دی کیت کلرسنج
کیت کلرسنج دیجیتال


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط