روش استفاده از قرص کلردراستخر

یکی از مهمترین شرایط نگهداری استخرها بحث ضدعفونی آب است که افزودن کلریا به زبان ساده ترکلرزنی یکی ازقدیمیترین و کم هزینه ترین روش برای سالم نگه داشتن آب استخرها می باشد استفاده ازکلربا توجه به نوغ کلرپودری-کلرگرانول-کلرقرصی متفاوت می باشد
البته ناگفته نماندکه استفاده ازقرص کلر به جای سایرانواع کلربعلت سادگی استفاده و یکنواختی و آرامی حلالیت درآب استخرهادارای توجه بیشتری می باشد
درجه ویا میزان مقدارکلری که در آب استخرها باید وجودداشته باشد و یا استاندارد می باشد بین 1تا3ppm است که وجوداین مقدارکلردرآب باعث ازبین رفتن میکروبها و ویروسها و باکتری شده و هم از سوزش چشم و پوست جلوگیری میکند که جهت اندازه گیری مقدارکلردرآب می توان از انواع کیتهای کلرسنج که توسط این شرکت ارائه می شود استفاده نمود
قرص کلری که در استخرها برای ضدعفونی مورداستفاده قرارمیگیرد در دومدل یک اینچی و سه اینچی می باشد
برای نحوه محاسبه و تعیین تعدادقرص کلربرای یک استخر ابتداحجم استخررامحاسبه کرده و سپس برای هر20مترمکعب آب استخر یک قرص بزرگ درنظرگرفته می شود بهنوان مثال یک استخ با حجم 100مترمکعب (100هزارلیترآب) نیاز به 5عدد قرص کلربزرگ دارد
روشهای اضافه کردن قرص کلربه آب استخردارای سه روش متداول می باشد از آنجاکه قرص کلرنباید بصورت مستقیم وارد آب استخرشود بدلیل اینکه باعث عدم کنترل حلالیت درآب  و نیز عدم انتشاریکنواخت آن دراستخر و به تبع آن امکان صدمه زدن به برخی سطوح و تجهیزات در استخر خواهد شد از روشهای زیر استفاده می شود :
قراردادن قرص کلر در کلرزن شناور
قراردادن قرص کلر در سبد اسکیمر
قراردادن قرص کلر در کلرزن خطی
کلرزن شناوریک کحفظه پلاستیکی دربدارشناوراست که قرص کلردرداخل آن قرارمیگیردوروی سطح آب استخررها می شودمزیت سبداسکیمر نسبت به کلرزن شناوراین است که درزمان روشن بودن پمپ تصفیه استخر آب با جریان قوی ازروی قرص کلرعبورکرده و میزان کلرحل شده درآب و توزیع یکنواختت آن نسبت به کلرزن شناوربیشتراست
این دوروش تا زمانی که پمپ استخرروشن است مناسب می باشندچون درغیراینصورت در زمان خاموش بودن پمپ باعث تجمع کلر در یک نقطه خواهند شد
درصورت نیاز به مشاوره بیشتر وفنی تربا مشاورین این شرکت تماس حاصل فرمایید

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط